Faktadel vann

Langvatn

Generelt IVAR eier og drifter sju vannbehandlingsanlegg (Langevannsverket, Hagavatn reservevannverk, Store Stokkavatn krisereservevannverk, Oltedal vannverk, Dirdal vannverk, Krokarheia vannverk og Hauskje vannverk). I 2021 har vi i tillegg hatt driftsansvaret for tre vannbehandlingsanlegg i Strand kommune (Meling, Lynghaug og Preikestolen) og fire vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun), samt fordelingsnettet i de […]

Faktadel vann

Generelt IVAR eier og drifter 7 vannbehandlingsanlegg (Langevannsverket, Hagavatn reservevannverk, Store Stokkavatn krisereservevannverk, Oltedal vannverk, Dirdal vannverk, Krokarheia vannverk og Hauskje vannverk). I 2020 har vi tillegg hatt driftsansvaret for 3 vannbehandlingsanlegg i Strand kommune (Meling, Lynghaug og Preikestolen) og 4 vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun) samt fordelingsnettet i 3 kommuner […]

Faktadel avløp

IVARs sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Foto: Tom Haga

Avløp Mål IVARs overordnede mål er å motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres. Avløpsmengde I 2021 behandlet IVAR 46,9 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp […]

Faktadel avløp

Avløp Mål IVARs overordnede mål er å motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres. Avløpsmengde I 2020 behandlet IVAR 60,9 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp […]

Faktadel renovasjon

IVAR Ettersorteringsanlegg Forus. Foto: Tom Haga

Avfall Mål IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet inn i kommunene blir behandlet på en forsvarlig måte. Materialgjenvinning er mest miljøvennlig og blir prioritert fremfor energigjenvinning. Målet er å oppnå 75 prosent sorteringsgrad. Minst mulig avfall blir levert til avfallsdeponi. IVAR har bygget sorteringsanlegg for restavfall, som sorterer ut plast, metall […]

Faktadel renovasjon

Avfall Mål IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet inn i kommunene, blir behandlet på en forsvarlig måte. Materialgjenvinning er mest miljøvennlig og blir prioritert fremfor energigjenvinning. Målet er å oppnå 75 % sorteringsgrad. Minst mulig avfall blir levert til avfallsdeponi. IVAR har bygget ettersorteringsanlegg for restavfall, som sorterer ut plast, metall […]