Eldre utgivelser

Hvert år lager IVAR en årsrapport med oversikt over nyheter og økonomi.

Utnyttelse av energipotensialet i avfall, avløp og vann har vært en del av IVARs aktivitet i mange år. Med europeisk energikrise som bakteppe, samtidig som etterspørselen etter grønn energi øker, har denne delen av vår virksomhet fått enda mer oppmerksomhet fra omverdenen.
I IVAR tar vi klima- og miljøutfordringene vi som samfunn står overfor med største alvor. Satsingen rundt høy utnyttelse og at ingenting går til spille, vil ikke bare gagne klimaet og miljøet. Det vil også gagne oss, våre eierkommuner og regionens innbyggere.
2020 var annerledesåret med koronapandemien som utfordret alt, – fra lekeplasser til stortingssaler over hele verden. Se hvordan IVAR, med sitt samfunnskritiske ansvar, taklet det.
Temaet var IVARS transportsystemer og utbyggingen av en ny hovedvannledning vest. Fokus på klima, miljø og bærekraft skaper spennende teknologier som kan bli aktuelle for IVAR.
Bærekraftige ressurser er det som VAR-tjenestene handler om. IVARs samfunnsoppdrag er å legge til rette for å få meste mulig ut av ressursene, på en best mulig måte.
Et forsterket fokus på forsyningssikkerhet. Vann er tross alt helt avgjørende for at vårt moderne samfunn skal fungere.
Begreper som bærekraft og sirkulær økonomi inntar VAR tjenestene – og IVAR har en plan.
Tema: Sikkerhet. Overalt. Med fokus på både intern sikkerhet gjennom HMS, og samfunnssikkerthet og beredskap gjennom bl.a. ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser og evaluering.
Året som virkelig satte standarden for en ny generasjon med anlegg for IVAR. Utbyggingen av Langevatn, SNJ og starten på ESA.
Den nye selskapsstrukturen til IVAR IKS ble endelig bestemt, med en organisatorisk og økonomisk struktur som skiller mellom nærings- og selvkostvirksomhet
Vannets rolle, viktighet og betydning var i fokus. IVARs rolle er å sikre rent og godt vann til alle, både i dag og i overskuelig framtid.
«Nord Jæren – et arnested for samarbeid.» Fra utviklingen av biogass og -pellets til produksjon av organisk gjødsel.
I 2010 spurte vi: Hva gjør IVAR i Ryfylke? Dette var året vi overtok VAR tjenestene i Ryfylke og bidro til et sterkere fagmiljø på tvers av kommunegrensene.