Balanse

Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.

Balanse Eiendeler

MorBalanseKonsern
31.12.202031.12.2019NoteNote31.12.202031.12.2019
EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
00Goodwill9 110 4730
0010Utsatt skattefordel0422 336
00Sum immatrielle eiendeler9 110 473422 336
Varige driftsmidler
1 741 576 1391 599 643 771Vann1 741 576 1391 599 643 771
1 544 801 9291 567 007 698Avløp1 544 801 9291 567 007 698
946 036 648945 562 567Renovasjon946 036 648945 562 567
19 812 31914 934 139Administrasjonsbygg19 812 31914 934 139
4 252 227 0364 127 148 1744, 5Sum varige driftsmidler4, 54 252 227 0364 127 148 174
Finansielle anleggsmidler
76 577 94076 577 9406Investeringer i datterselskap00
00Investeringer i tilknyttet selskap668 305 93764 052 036
5 586 6334 890 1686Investeringer i aksjer og andeler65 586 6334 890 168
1 709 1242 586 1207Lån til ansatte71 709 1242 586 120
158118Andre fordringer158118
83 873 71284 062 346Sum finansielle anleggsmidler75 601 70971 536 441
4 336 100 7484 211 210 520Sum anleggsmidler4 336 939 2174 199 106 952
Omløpsmidler
Fordringer
82 723 22986 783 31514, 15Debitorer eierkommuner1482 723 22986 783 315
128 136 30178 091 19411Selvkost renovasjon11128 136 30178 091 194
16 776 48618 169 74915Debitorer andre19 022 33213 824 238
00Andre fordringer0707 897
227 636 015183 044 257Sum fordringer229 881 862179 406 643
32 963 87832 500 87917Andre kortsiktige investeringer1732 963 87832 500 879
112 956 594189 350 79012Bankinnskudd, kontanter og lignende12124 845 057212 931 151
373 556 488404 895 926Sum omløpsmidler387 690 797424 838 673
4 709 657 2354 616 106 446SUM EIENDELER4 724 630 0144 623 945 625

 

Balanse Egenkapital og Gjeld

MorBalanseKonsern
31.12.202031.12.2019NoteNote31.12.202031.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
27 189 21927 189 219Selskapskapital27 189 21927 189 219
27 189 21927 189 219Sum innskutt egenkapital27 189 21927 189 219
Opptjent egenkapital
4 872 6154 872 615Annen innskutt selskapskapital4 872 6154 872 615
152 313 370152 989 946Annen opptjent egenkapital166 535 848160 919 559
157 185 985157 862 561Sum opptjent egenkapital171 408 463165 792 174
184 375 204185 051 7818Sum egenkapital8198 597 682192 981 393
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
30 933 28929 848 8522Pensjonsforpliktelse230 933 28929 848 852
00Utsatt skatt6226 7040
30 933 28929 848 852Sum avsetning for forpliktelser31 159 99329 848 852
Annen langsiktig gjeld
9 574 0046 333 7179Avsetning for stenging og etterdrift av deponi99 574 0046 333 717
4 150 358 7724 061 316 2827Gjeld til kredittinstitusjoner74 150 358 7724 061 316 282
4 159 932 7764 067 649 999Sum annen langsiktig gjeld4 159 932 7764 067 649 999
Kortsiktig gjeld
65 762 53979 187 61915Leverandørgjeld65 902 16279 223 791
14 852 04214 498 208Skyldige offentlige avgifter15 195 57614 498 208
250 72528 61910Betalbar skatt10440 93828 619
4 415 75613 420 606Skyldige påløpne renter4 415 75613 420 606
110 567 12893 150 00911Selvkost vann11110 567 12893 150 009
70 936 66538 446 12711Selvkost avløp1170 936 66538 446 127
149 771126 60615Konserngjeld-kortsiktig IVAR Næring AS00
67 481 33994 698 020Annen kortsiktig gjeld67 481 33794 698 020
334 415 966333 555 814Sum kortsiktig gjeld334 939 563333 465 380
4 525 282 0314 431 054 665Sum gjeld4 526 032 3324 430 964 231
4 709 657 2354 616 106 446SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 724 630 0144 623 945 624

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2020.