Faktadel avløp

Faktadel avløp

Statusrapport for avdeling Avløp for virksomhetsåret 2020.

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren. Foto: Anne Lise Norheim.

Avløp

Mål

IVARs overordnede mål er å motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres.

Avløpsmengde

I 2020 behandlet IVAR 60,9 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient.

Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett vil 1 person bidra med 1 pe.

AnleggRensemetodeOrganisk belastning (snitt), peResipient
IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)Biologisk 380 000 Håsteinfjorden
IVAR renseanlegg GrødalandBiologisk/kjemisk110 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg VikBiologisk64 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg NærbøMekanisk (sil)20 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg BoreMekanisk (sil) med polymerdosering18 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg SirevågMekanisk (sil)9 500Nordsjøen
IVAR renseanlegg GrytnesMekanisk (sil)8 100Idsefjorden
IVAR renseanlegg VigrestadMekanisk (sil)6 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg TauMekanisk (sil)4 400Hidlefjorden
IVAR renseanlegg OltedalBiologisk/kjemisk1 500Oltedalsåna
IVAR renseanlegg HjelmelandsvågenMekanisk (sil)670Hjelmelandsfjorden

Figuren nedenfor viser tilførte vannmengder til anlegg som eies og drives av IVAR. Stavanger kommune var den største leverandøren med 31,4 mill. m³ i 2020.

Tilførte vannmengder

Figur: Tilførte vannmengder til IVARs avløpsanlegg i mill. m³


Renseresultater

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) mottar avløpsvann fra kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Gjesdal og Sola. Anlegget ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune.

Renseanlegget består av forbehandling ved rister (6 mm) og sand- og fettfang før filteranlegg (0,1 mm) og biologiske rensetrinn (aktiv slam, 3 parallelle linjer).

Utslippskravet for renseanlegget er relatert til organisk stoff (BOF5 og KOF), dvs. sekundærrensing. Det ble i 2020 tatt ut 47 akkrediterte prøver. 45 av 47 prøver overholdt sekundærrensekravet. 85 % av BOF-innholdet og 73 % av KOF-innholdet ble fjernet ved anlegget. Antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge forurensningsforskriften 5 prøver ved uttak av 47 prøver. SNJ overholdt rensekravet i 2020.

Gjennomsnittlig belastning til anlegget i 2020 var 380 000 pe. Rammen i utslippstillatelsen er 400 000 pe.

IVAR renseanlegg Grødaland

Renseanlegget på Grødaland i Hå kommune er et kjemisk/biologisk anlegg som behandler avløpsvann fra Varhaug, Norsk Protein AS og industri¬området på Kviamarka.

Utslippskravet for renseanlegget er relatert til organisk stoff (BOF5) og suspendert stoff (SS), dvs. primærrensing. Det ble i 2020 tatt ut 25 akkrediterte inn- og utløpsprøver fra flotasjons- og SBR-anlegget (kjemisk og biologisk trinn). Rensegraden for hele anlegget var 74 % SS-reduksjon og 58 % BOF-reduksjon. Alle prøver overholdt primærrensekravet.

Gjennomsnittlig belastningen til anlegget etter forbehandling med rister, sand- og fettfang, var 110 000 pe i 2020. Utslippsrammen er 150 000 pe. Det ble tatt ut 108 tonn fett fra avløpsvannet på Grødaland i 2020.

IVAR renseanlegg Vik

IVAR renseanlegg Vik i Klepp kommune er et biologisk anlegg (aktivslam). Anlegget mottar avløpet fra Time kommune og deler av Klepp kommune.

Utslippsrammen er 80 000 pe og kravet er relatert til organisk stoff (BOF5 og KOF), dvs. sekundærrensing.

Det ble i 2020 tatt ut 26 akkrediterte inn- og utløpsprøver. En prøve overholdt ikke sekundærrensekravet. Antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge forurensningsforskriften 3 prøver ved uttak av 26 prøver. Renseanlegget på Vik overholdt rensekravet i 2020. 89 % av BOF-innholdet og 80 % av KOF-innholdet ble fjernet ved anlegget. Gjennomsnittlig belastning i 2020 var 64 000 pe.

IVAR renseanlegg Nærbø

Renseanlegget på Nærbø i Hå kommune er et mekanisk renseanlegg (sil). Anlegget fikk ny utslippstillatelse i november 2016 med krav om primærrensing. Rammen i den nye tillatelsen er 30 000 pe.

Det ble i 2020 tatt ut 26 inn- og utløpsprøver. 33 % av SS-innholdet og 18 % av BOF-innholdet ble fjernet (gjennomsnitt). Anlegget overholdt ikke rensekravet i 2020.

Gjennomsnittlig belastning i 2020 var 20 000 pe.

IVAR renseanlegg Bore

Renseanlegget på Bore i Klepp kommune er et mekanisk anlegg (båndsil). Anlegget fikk ny utslippstillatelse i april 2016 med krav om primærrensing. Rammen i den tillatelsen er 30 000 pe.

Renseanlegget ble oppgradert i 2016-2019. Det ble i 2020 tatt 28 akkrediterte inn- og utløpsprøver. 25 av prøvene overholdt primærrensekravet. Antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge forurensningsforskriften 3 prøver ved uttak av 28 prøver. Anlegget overholdt rensekravet i 2020. 60 % av SS-innholdet og 39 % av BOF-innholdet ble fjernet ved anlegget.

Gjennomsnittlig belastning i 2020 var 18 300 pe.

IVAR renseanlegg Sirevåg

IVAR renseanlegg Sirevåg i Hå kommune er et mekanisk anlegg (båndsil).

Ifølge utslippstillatelsen skal renseanlegget oppfylle EU sitt krav til primærrensing, men pga. den store og varierende industribelastningen benyttes en teoretisk beregning av belastningen ved renseanlegget. Beregnet belastningen i 2020 var 8 000 pe. Rensekravet for anlegget er dermed 20 % reduksjon av suspendert stoff (SS). 35 % (gjennomsnitt) av SS-innholdet ble fjernet ved anlegget i 2020.

IVAR renseanlegg Vigrestad

Renseanlegget på Vigrestad i Hå kommune er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er rensekravet for anlegget 20 % reduksjon av suspendert stoff. 42 % (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2020.

IVAR renseanlegg Grytnes

Renseanlegget på Jørpeland i Strand kommune er et mekanisk anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 % reduksjon av suspendert stoff (SS). 17 % (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2020.

IVAR renseanlegg Tau

IVAR renseanlegg Tau i Strand kommune er et mekanisk anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 % reduksjon av suspendert stoff (SS). 25 % (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2020.

IVAR renseanlegg Hjelmelandsvågen

Renseanlegget i Hjelmelandsvågen i Hjelmeland kommune er et mekanisk anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 % reduksjon av suspendert stoff (SS). 41 % (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2020.

IVAR renseanlegg Oltedal

IVAR renseanlegget Oltedal i Gjesdal kommune er et biologisk/kjemisk renseanlegg. Ifølge forurensningsforskriften er utslippskravet relatert til fosfor (tot-P). Utslippskravet ble overholdt i 2020. 91 % av fosfor-innholdet ble fjernet ved anlegget (gjennomsnitt).


Akkreditering

IVAR er akkreditert for å analysere biokjemisk oksygenforbruk (BOF5), kjemisk oksygenforbruk (KOF), suspendert stoff (SS) og fosfor (P). Alle analysene ble i 2020 utført av akkreditert laboratorium på SNJ.

I tillegg er IVAR akkreditert for prøvetaking og mengdemåling ved IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) og ved renseanleggene på Grødaland, Vik, Nærbø og Bore.

Slamproduksjon/-disponering

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) og IVAR renseanlegg Grødaland mottar våtslam fra andre renseanlegg, samt septikslam og organisk avfall fra industri/næringsliv.

2019 var første driftsår med utråtning av matavfall på Grødaland. Utråtning på Grødaland har gitt større produksjon av biogass, men også en del nye driftsutfordringer pga. mye sand i avfallet. IVAR er med i et prosjekt for å se på muligheter for å skille hageavfall fra matavfall for privathusholdninger.

Det ble i 2020 produsert 3 574 tonn Minorga-gjødsel (fullverdig gjødselprodukt) og 331 tonn tørket slam (biopellets, ca. 95 % tørrstoff) på SNJ. Hele slamproduksjonen ble tørket. Totalt 3 407 tonn Minorga-gjødsel eksport til Vietnam i 2020.

På Grødaland ble det i 2020 produsert 10 190 tonn utråtnet slam (biorest, ca. 24 % tørrstoff).

IVAR har inngått kontrakt med Grønn Vekst AS om bruk av avvannet slam, biopellets og Minorga (gjødselproduk). Tørket slam (biopellets, SNJ) ble i 2020 brukt til jordproduksjon. Utråtnet slam (biorest, Grødaland) gikk i 2020 til landbruk (92 %) og jordproduksjon (8 %).

Biogass

Biogassen som produseres i slambehandlingsanlegget i Mekjarvik (SNJ) og på Grødaland blir oppgradert til biometan og levert til Lyse Neo AS. Mengde oppgradert gass i 2020 fra SNJ tilsvarer en energimengde på 23,2 GWh. For Grødaland utgjorde oppgradert biogass 17,0 GWh.

No results found.

Relaterte artikler

Fakta
Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2020.