Leder 2020

Leder 2020

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

Covid-19-viruset har skrevet året 2020 inn i historien. Pandemien grep på få måneder inn i livene til størstedelen av verdens befolkning, og satte alle samfunn sine evner til å beskytte sin befolkning og til å opprettholde samfunnsfunksjoner på prøve.

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

Det norske samfunnet har vist seg robust og motstandsdyktig i møte med pandemien.

En god håndtering av pandemisituasjonen av både lokale og nasjonale myndigheter, sammen med godt og praktisk smittevern utført av alle våre ansatte, har gjort at IVAR har opprettholdt driften i hele pandemiperioden, med få avvik.

For alle virksomheter som har ansvar for samfunnskritiske funksjoner har 2020 likevel gitt grunn til refleksjon over samfunnets sårbarhet. Pandemierfaringen gir oss en foranledning til grundigere analyse av våre egne bidrag til å opprettholde kritisk funksjonalitet i samfunnet, når vi rammes av større trusler.

Samfunnskritiske funksjoner

Samfunnskritiske funksjoner er de funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Store deler av IVARs virke dreier seg om slike tjenester, og vi utfører dette oppdraget i nært samspill med de kommunaltekniske fagmiljøene i våre eierkommuner.

Samfunnskritiske funksjoner skal opprettholdes «til enhver tid, og uansett hva som skjer.» Svikt i for eksempel vannforsyningen vil kunne få konsekvenser for samfunnets evne til å ivareta andre kritiske funksjoner, for eksempel helsevesenet eller matproduksjon.

Det hviler derfor et stort ansvar på virksomheter som IVAR til å velge både tekniske og organisatoriske løsninger for vår drift som setter oss i stand til å levere på dette oppdraget, og som reduserer sårbarheten i det samfunnet vi er satt til å tjene. Vurderinger knyttet til forsyningssikkerhet og sårbarhet er derfor også sentrale premisser for alle vesentlige beslutninger og valg IVAR gjør knyttet til vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjon.

Den sirkulære økonomien

Fremveksten av den sirkulære økonomien har preget IVAR også i 2020. I likhet med resten av vår bransje står vi midt i en omstilling der vi i større grad blir en produsent av nye råvarer, og i mindre grad en behandler av avfall og avløp gjennom lineære prosesser.

I 2020 er driften ved det nye ettersorteringsanlegget på Forus stabilisert og optimalisert, og her gjør vi en enda større andel av husholdningsavfallet om til råvarer som kan nyttes i ny produksjon. Slik bidrar vi til å redusere behovet for jomfruelige råvarer, og reduserer klimautslippene.

På våre anlegg på Grødaland og Mekjarvik produserer IVAR biogass basert på matavfall og slam fra avløpsrensing. Bioresten som blir igjen etter gassproduksjonen benyttes til jordforbedring, eller inngår i produksjon av gjødsel.

IVAR reduserer klimaavtrykket

IVAR arbeider for å redusere klimaavtrykket ved all vår drift. Klimaregnskap som har vært utarbeidet for våre aktiviteter på gjenvinningsområdet, er nå også utvidet til avløpsområdet, og vil bli et stadig mer sentralt styringsverktøy for virksomheten fremover.

IVARs styre har på oppfordring fra representantskapet bl.a gjort et strategisk valg om at IVARs anleggsplasser i fremtiden skal være fossilfrie. I 2020 utlyste vi vår første anbudskonkurranse med krav om fossilfri byggeplass. Dette var første delstrekning av ny hovedvannledning, og anleggsplassen settes i drift i 2021.

Det er en sterk inspirasjon i arbeidet med klimavennlige løsninger at våre eiere, styre, egne ansatte og kunder har tydelige ambisjoner og forventninger til IVAR på dette området.


Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

No results found.