Ny råvannskilde og forsterket transportsystem for vann

Ny råvannskilde og forsterket transportsystem for vann

IVAR har over flere år arbeidet med å sikre den store befolkningen i byområdet en tosidig vannforsyning.

Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune.

Ny råvannskilde og forsterket transportsystem for vann

IVAR har over flere år arbeidet med å sikre den store befolkningen i byområdet en tosidig vannforsyning. Dagens situasjon med én hovedvannledning fra Langevatn til Stavanger er vurdert å være for sårbar for et område med så stor befolkning.

Utredninger knyttet til «Hovedplan for transportanlegg vann», viste at det i dette området er verken praktisk eller økonomisk tjenlig å sikre forsyningen gjennom beredskapsbassenger. IVAR skal derfor legge en ny hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll, som dobler dagens ledning.

Reguleringsplanene i de seks kommunene ledningen passerer gjennom er avsluttet, og de fleste grunneieravtalene er inngått. Arbeidet med første etappe starter i andre kvartal 2021. Prosjektet er ett av de største investeringsprosjektene til IVAR, med en investeringsramme på 1,35 milliarder kroner.

Rør ved ankomst til Sandnes havn. Foto: Tor Espen Espedal.

Drikkevannskildene

Drikkevannskildene til IVAR står også overfor endringer og nyinvesteringer. Drikkevannskildene Storevatn og Stølsvatn har i over 40 år bidratt til drikkevann av høy kvalitet til våre innbyggere.

Disse drikkevannskildene er imidlertid relativt grunne, og mildere klima og mer nedbør med tilhørende utvasking av humusstoffer og mikroorganismer til kildene har gjort det krevende å oppnå tilstrekkelig og stabil råvannskvalitet. Dette viser seg særlig i Stølsvatn som har det minste vannvolumet.

De siste årene har vi ikke kunnet ta vann fra Stølsvann deler av sommerhalvåret pga for høye fargetall. Etter en grundig utredning i «Hovedplan drikkevann 2050» konkluderte IVAR med at Birkelandsvatn var den råvannskilden som best fylte kriteriene for en ny råvannskilde.

Etter en lang behandlingsprosess i Norges vassdrags- og energidirektorat og i Olje- og energidepartementet, fikk IVAR konsesjon for vannuttak fra Birkelandsvatn ved olje- og energiministerens vedtak 19. mai 2020. Reguleringsplan for adkomstvei og tunnellinnslag pågår, og oppstart av anleggsarbeid ved Birkelandsvatn er planlagt i slutten av 2022.

No results found.

Relaterte artikler

Tema
Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge.
Tema
I juni 2020 ble det startet et prosjekt som handlet om å overvåke koronavirus i avløpsvann. Internasjonale publikasjoner viste at det kunne gi en god indikator på smitteomfanget i samfunnet.