Balanse

Balanse

Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.

Balanse Eiendeler

MorBalanseKonsern
31.12.202131.12.2020NoteNote31.12.202131.12.2020
EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
00Goodwill8 182 3659 110 473
0010Utsatt skattefordel00
00Sum immatrielle eiendeler8 182 3659 110 473
Varige driftsmidler
1 947 003 4301 741 576 139Vann1 508 856 8111 544 801 929
1 508 856 8111 544 801 929Avløp1 508 856 811/b>1 544 801 929
954 850 816946 036 648Renovasjon954 850 816946 036 648
21 466 17619 812 319Administrasjonsbygg21 466 17619 812 319
4 432 177 2334 252 227 0364, 5Sum varige driftsmidler4, 54 432 177 2334 252 227 036
Finansielle anleggsmidler
76 577 94076,577,9406Investeringer i datterselskap00
00Investeringer i tilknyttet selskap677 627 22168 305 937
6 261 9265 586 6336Investeringer i aksjer og andeler66 261 9265 586 633
1 109 9921 709 1247Lån til ansatte71 109 9921 709 124
27215Andre fordringer27215
83 950 13083 873 712Sum finansielle anleggsmidler84 999 41075 601 709
4 516 127 3634 336 100 748Sum anleggsmidler4 525 359 0094 336 939 217
Omløpsmidler
Fordringer
94 729 83782 723 22914, 15Debitorer eierkommuner1494 729 83782 723 229
131 924 210128 136 30111Selvkost renovasjon11131 924 210128 136 301
29 519 91116 776 48615Debitorer andre31 194 37219 022 332
00Andre fordringer-1
256 173 958227 636 015Sum fordringer258 448 418229 881 862
33 240 42432 963 87817Andre kortsiktige investeringer1733 240 42432 963 878
115 182 466112 956 59412Bankinnskudd, kontanter og lignende12133 858 929124 845 057
404 596 849373 556 488Sum omløpsmidler425 547 772387 690 797
4 920 724 2124 709 657 235SUM EIENDELER4 950 906 7814 724 630 014

Balanse Egenkapital og Gjeld

MorBalanseKonsern
31.12.202131.12.2020NoteNote31.12.202131.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
27 483 22727 189 219Selskapskapital27 483 22727 189 219
27 483 22727 189 219Sum innskutt egenkapital27 483 22727 189 219
Opptjent egenkapital
4 925 3054 872 615Annen innskutt selskapskapital4 925 3054 872 615
200 815 035152 313 370Annen opptjent egenkapital229 481 444166 535 848
205 740 340157 185 985Sum opptjent egenkapital234 406 749171 408 463
233 223 567184 375 2048Sum egenkapital8261 889 976198 597 682
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
32 641 93530 933 2892Pensjonsforpliktelse232 641 93530 933 289
00Utsatt skatt6378 040226 704
32 641 93530 933 289Sum avsetning for forpliktelser33 019 97531 159 993
Annen langsiktig gjeld
9 829 4529 574 0049Avsetning for stenging og etterdrift av deponi99 829 4529 574 004
4 287 495 1184 150 358 7727Gjeld til kredittinstitusjoner74 287 495 1184 150 358 772
4 297 324 5704 159 932 776Sum annen langsiktig gjeld4 297 324 5704 159 932 776
Kortsiktig gjeld
104 104 99365 762 53915Leverandørgjeld104 354 53165 902 162
16 412 38414 852 042Skyldige offentlige avgifter16 791 12515 195 576
276 800250 72510Betalbar skatt10922 752440 938
10 641 0134 415 756Skyldige påløpne renter10 641 0134 415 756
79 384 567110 567 12811Selvkost vann1179 384 56793 150 009
46 748 40970 936 66511Selvkost avløp1146 748 40970 936 665
136 110149 77115Konserngjeld-kortsiktig IVAR Næring AS00
99 829 86467 481 339Annen kortsiktig gjeld99 829 86267 481 337
357 534 140334 415 966Sum kortsiktig gjeld358 672 259334 939 563
4 687 500 6444 525 282 031Sum gjeld4 689 016 8044 526 032 332
4 920 724 2124 709 657 235SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 950 906 7804 724 630 014

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2021.