Faktadel vann

Faktadel vann

Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2021.

Langvatn
Foto: Tom Haga

Generelt

IVAR eier og drifter sju vannbehandlingsanlegg (Langevannsverket, Hagavatn reservevannverk, Store Stokkavatn krisereservevannverk, Oltedal vannverk, Dirdal vannverk, Krokarheia vannverk og Hauskje vannverk). I 2021 har vi i tillegg hatt driftsansvaret for tre vannbehandlingsanlegg i Strand kommune (Meling, Lynghaug og Preikestolen) og fire vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun), samt fordelingsnettet i de samme to sistnevnte kommuner.


Langevannsverket

Vannverket benytter overflatevann som kilder. Anlegget er det største i regionen og har kapasitet til å behandle 2500 liter i sekundet. I 2021 ble behandlingsprosessen utvidet. Fra mai 2021 behandles vannet først ved å tilsette ozon. Etter at vannet har gått gjennom et ozonkontaktkammer tilsettes CO2 for å senke pH og deretter filtreres vannet gjennom marmorfilter. Vannet ledes så over i et biofilter før det desinfiseres med UV-behandling, og til slutt en liten tilsats av klor. Grafen under viser oversikt over vannforbruket siden 1997. I 2021 ble det levert 42,1 mill m3 fra Langevatn vannbehandlingsanlegg.

Det stilles krav i drikkevannsforskriften til vannkvaliteten. Enkelte parametere overvåkes kontinuerlig, mens andre tas det stikkprøver av. Miniumumsfrekvensen de ulike parametrene overvåkes med er gitt i drikkevannsforskriften, men også i 2021 har IVAR tatt hyppigere prøver enn det vi er pålagt å gjøre. I 2021 søkte IVAR Mattilsynet om å redusere frekvensen på enkelte parameter hvor resultatene over en toårsperiode har vært under 30 % av grenseverdien. Dette ble innvilget. Resultatene for en del viktige vannkvalitetsparametere for renvann ut av anlegget er vist i tabellen nedenfor. Som en ser av tabellen tilfredsstiller IVAR krav gitt i drikkevannsforskriften og de fleste anbefalinger fra Mattilsynet.

ParameterEnhetVannkvalitet LangevannsverketGrenseverdi iht.
Drikkevannsforskriften av 01.01.2017
Min. MaksSnitt
pH7,78,07,96,5-9,5
Alkalitetmmol/l0,861,100,97-
Kalsiummg/l17,020,424,0-
FargemgPt/l1125Akseptabel for abonnentene, Mattilsynet anbefaler under 20
Total organisk karbonmgC/l0,712,001,41Ingen unormal endring
TurbiditetFTU0,051,200,14Akseptabel for abonnentene, Mattilsynet anbefaler under 1 FTU
E.colicfu/100 ml0000
Koliforme bakteriercfu/100 ml0000
Kimtallcfu/ml0212100

Det har ikke vært noen ledningsbrudd på hovedledningene fra Langevatn i 2021.

Vi får hvert år mange henvendelser fra skoler, organisasjoner og flere angående besøk på Langevatn VBA. Generelt stiller vi oss positive til slike forespørsler. Vi håper at skolebesøk kan bidra til økt rekruttering til VA-bransjen på sikt. På grunn av koronasituasjonen har vi ikke tillatt denne typen besøk siden 12. mars 2020. Når vi kan lette på koronarestriksjonene både ønsker og forventes økt besøksaktivitet fra vannbransjen og at skolebesøkene gjenopptas.


Hagavatn reservevannverk

Hagavatn er en råvannskilde med god kvalitet og et lavt fargetall. Det er etablert en enkel vannbehandling med klordosering og tilsetting av lut. Vannverket prøvekjøres fire ganger i året for å opprettholde beredskapen. Det har ikke vært behov for vannleveranser fra Hagavatn i 2021. Det nære området til nedbørsfeltet for Hagavatn har vært preget av en omfattende utbygging av vindturbiner. Vi har vært på befaring ved vindmøllene som står i nedbørsfeltet og har løpende kontakt med utbyggerne for å unngå mulighetene for forurensing av råvannskilden.


Store Stokkavatn krisereservevannverk

Store Stokkavatn skal kun benyttes ved eventuelt større hendelser hvor det er svikt i ordinær vannforsyning over flere dager. Vannverket har installert UV-anlegg og vil tilsette klor. Anlegget testkjøres en gang i kvartalet.


Vannforsyning Dirdal – Gilja

Råvannskilden er to løsmassebrønner nederst i Dirdal. Vannet pumpes inn til et vannbehandlingsanlegg hvor vannet siles og tilsettes vannglass (silikat) for å hindre korrosjon. Til  slutt UV-behandles vannet for desinfeksjon. Vannkvaliteten overvåkes rutinemessig. Vannkvaliteten i 2021 har vært tilfredsstillende.


Vannforsyning Oltedal

Oltedal vannverk består av to grunnvannsbrønner. Vannet behandles med UV for desinfeksjon og tilsettes vannglass for korrosjonskontroll. Vannkvaliteten har tilfredsstilt kravene i drikkevannsforskriften. Oltedal vannverk inngår også i IVARs overordnede beredskapssystem som krisevannforsyning.


Vannverk i Strand kommune

I Strand kommune drifter IVAR fire vannverk: Krokarheia-, Lynghaug-, Preikestolen- og Meling vannverk. Krokarheia vannverk eies av IVAR IKS og er det største i Strand kommune.

Krokarheia vannverk

Krokarheia vannverk er det største i Strand kommune og benytter overflatevann som kilde. Vannet behandles etter Moldeprosessen, med tilsats av jernklorid som koaguleringsmiddel og desinfiseres med klor. Det er i 2021 produsert 1,26 mill m3, mot 1,48 mill m3 i 2020. Prøvetaking har avdekket forhøyede kimtall på to prøver på ledningsnettet. De øvrige parameterne har vært tilfredstillende.

Lynghaug vannverk/vannkilde

er et borehull som forsyner et mindre boligfelt under utvidelse. I tillegg leverer vannverket til en skole og et bedehus.  Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon og lufting. Vannkvaliteten fra Lynghaug vannverk har vært tilfredsstillende.

Preikestolen vannverk

Som kilde for drikkevann benyttes grunnvann. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon, lufting og alkalisering. Resultatene fra prøver av renvannet viser at drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.

Meling vannverk

Meling vannverk har to grunnvannsbrønner. Vannet UV-behandles før det sendes på nettet. Vannkvaliteten har vært tilfredsstillende.


Vannverk i Hjelmeland kommune

IVAR drifter vannverkene Hauskje, Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun. Hauskje vannverk eies av IVAR IKS og er det største vannverket i Hjelmeland kommune.

Hauskje vannverk

Vannverket benytter et humuspåvirket overflatevann som kilde. Vannet behandles med membranfiltrering, filtrering gjennom marmor og ledes gjennom to UV-anlegg.  I 2021 produserte vannverket 414 852 m3 vann mot 403 189 m3 i 2020. Vannkvaliteten har vært tilfredsstillende.

Årdal vannverk

Vannkilden er løsmassebrønn plassert nær Årdalselva. Vannbehandlingen består av tilsetting av vannglass og et utluftingssystem (radionette) for fjerning av kullsyre. UV benyttes som desinfeksjon. Vannprøvene fra Årdal vannverk har hatt tilfredsstillende kvalitet.

Jøsenfjord vannverk

Vannkilden er en borebrønn og vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon. En prøve viste funn av koliforme bakterier. De øvrige har hatt tilfredsstillende kvalitet.

Skiftun vannverk

Vannkilden er to borebrønner og vannet desinfiseres med UV. To prøver har hatt ikke hatt tilfredsstillende vannkvalitet. Den ene var det funn av koliforme, og den andre hadde forhøyet kimtall.

Fister vannverk

Vannkilden er et lite vann der råvannet først renner gjennom to selvspylende grovfilter før det videre renner gjennom et marmorfilter. Etter marmorfilteret desinfiseres vannet gjennom UV før det pumpes ut til høydebassenget. Vannkvaliteten fra Fister vannverk har vært tilfredsstillende. I vinter oppstod et ledningsbrudd på en 90 m PVC-ledning som følge av frost.


Ledningsnett i Kvitsøy, Strand og Hjelmeland

IVAR har i 2021 hatt driftsansvaret for ledningsnettet i Kvitsøy-, Strand- og Hjelmeland kommune.

Kvitsøy

Av de testede prøvene er det påvist to prøver med forhøyet kimtall. Utover dette har vannkvaliteten vært god.

Strand

Nettvannprøvetestingen viser tilfredsstillende kvalitet på alle prøver utenom fire. Tre av disse hadde avvik på kimtall og den siste på koliforme bakterier. Det har vært ledningsbrudd på Førlandsringen på Jørpeland og Ugeli på Tau. Det er fornyet en 932 meter langstekk i Alsvik. I Vervik er en 93 meter lang kommunal ledning fornyet.

Hjelmeland

Vannprøver tatt på ledningsnettet i Hjelmeland viser tre prøver med kimtallsresultat over grenseverdi, fem prøver med funn av koliforme bakterier. Ingen av disse påviste E.coli.

No results found.

Relaterte artikler

Fakta
Statusrapport for avdeling Avløp for virksomhetsåret 2021.