IVARs bidrag til bærekraftig energi

IVARs bidrag til bærekraftig energi

Selv om IVAR har kommet langt i å ikke la ressurser i prosessene ved alle renseanleggene gå til spille, ser vi muligheter for å strekke oss enda lenger.

IVAR sentralrenseanlegget Mekjarvik
Foto: Tom Haga

IVAR sin nye visjon “Et samfunn der ingenting går til spille” er høyaktuell for hvordan selskapet utnytter matavfall og avløpsslam fra innbyggerne i våre eierkommuner.

Fra 2018 har matavfallet fra eierkommunene blitt levert til Grødaland biogassanlegg. I dette anlegget forbehandles og blandes matavfallet med avløpsslam fra de sørligste eierkommune og noe næringsavfall og blir til et substrat som det produseres biogass fra i råtnetanker. Avløpsslam og ulike typer næringsavfall har i 30 år også blitt levert til biogassanlegget ved sentralrenseanlegget på Mekjarvik.

Biogassen som produseres i biogassanleggene oppgraderes, slik at den har samme brennverdi som naturgass og brukes av sluttkunder som fossilfri energi for varme eller drivstoff til kjøretøy.

Massen som blir igjen fra biogassprosessen kalles “biorest”. Bioresten har god gjødselverdi og benyttes som jordforbedring eller som ingrediens for produksjon av gjødselpellets. Slik blir bioresten brukt for produksjon av nye matvarer – en sirkulær verdikjede.

Avfall som tas ut i forbehandlingen før biogassproduksjonen blir også utnyttet. Dette avfallet, som for eksempel papp og plast blir brukt til å generere fjernvarme og strøm i forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning.

IVAR har sammen med Lyse og Felleskjøpet Rogaland Agder engasjert seg i produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel. Regionen har behov for en miljømessig god løsning for håndtering av husdyrgjødsel. Behovet forsterkes av de forventede økte krav til spredeareal i ny gjødselforskrift. To prøvelass er tatt inn som en første test på å ta husdyrgjødsel inn i anlegget. I tillegg til den praktiske testen, ble det gjennomført analyser på biogasspotensialet til de to fraksjonene. Biogasspotensialet i husdyrgjødselet er lavt, men for å fange opp CO2 og metangass, samt for å fange opp fosfor, har dette en større miljøgevinst.

Arbeid pågår for å finne frem til kostnadsmodeller som gjør dette økonomisk bærekraftig både for bonden, og for anlegget. I tillegg bidrar IVAR i arbeid for å utrede metoder for separering av husdyrgjødsel i et prosjekt som er delfinansiert av Innovasjon Norge, sammen med Jæren Biogass AS og Jæren Biopark AS.

En visjon er et bilde av en fremtid man ønsker å skape. Selv om IVAR har kommet langt i å ikke la ressurser i prosessene ved alle renseanleggene gå til spille, ser vi muligheter for å strekke oss enda lenger. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer. Tema for fremtidig økt utnyttelse av ressurser som IVAR har fokus på i vårt videre arbeid er blant annet redusert fakling av biogass, økt energiutnyttelse ved anlegg, fangst og bruk av CO2 ved oppgraderingsanleggene for biogass og utfelling av struvitt ved slambehandlingsanlegg.

 

Fra IVARs sentralrenseanlegg på Mekjarvik
Fra IVARs sentralrenseanlegg på Mekjarvik. Foto: Tom Haga

No results found.

Relaterte artikler

Tema
IVAR orienterer seg med sin avfallsvirksomhet i retning av en sirkulær økonomi; det vil si en økonomi der ressurser i minst mulig grad går til spille som avfall, men ikke minst: der man også reduserer det globale ressursuttaket av jomfruelige materialer.
Tema
Visjonen skal sette standarden for en felles retning for organisasjonen og hvordan vi skal utvikle tjenestene våre. I IVAR tar vi klima- og miljøutfordringene vi som samfunn står overfor med største alvor.