Kontantstrøm

Kontantstrøm

Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.

Kontantstrømoppstilling

MorResultatregnskapKonsern
20212020NoteNote20212020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
47 131 438-425 852Resultat før skattekostnad2 372 6626 706 266
-250 725-28 61910Periodens betalte skatt10-440 938-28 619
193 847 140154 396 2484Ordinære avskrivninger4194 775 248155 385 775
-2 477,601-1 498 2714, 5Gevinst ved salg av driftsmidler4, 5-2 477 601-1 498 271
26 335 846-9 364 993Endring i kundefordringer og leverandørgjeld26 445 760-9 261 542
-29 817 851-30 255,891Endring i andre tidsavgrensningsposter-53 703 885-55 257 888
234 768 246112 822 622Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter226 971 24696 045 722
-374 008 911-279 998 63044, 5Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler4, 5-374 008 911-279 998 630
2 689 1742 021 7904, 5Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler4, 52 689 1742 021 790
00Netto mottatt utbytte og innskutt kapital i TS15,185,00015 185 000
599,132876 996Netto innbetalt/-utbetalt lån ansatte599 132876 996
00Netto andre rentebærende utlån-600 0000
-951 839-1 159 465Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer-951 839-11 259 465
-371 672 444-278 259 308Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-357 087 444-273 174 308
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
522 249 866474 156 0107Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld7522 249 866474 156 010
-385 113 520-385 113 5207Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld7-385 113 520-385 113 520
1 993 7240Innbetaling av egenkapital1 993 7240
139 130 07089 042 490Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter139 130 07089 042 490
2 225 872-76 394 196Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter9 013 872-88 086 097
112 956 594189 350 790Kontanter og kontantekvivalenter 01.01124 845 057212 931 151
115 182 466112 956 594Kontanter og kontantekvivalenter 31.12133 858 929124 845 056

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2021.