Leder 2021

Leder 2021

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

IVAR avsluttet 2021 med å stake ut kursen for tida fremover, gjennom en målprosess med bred involvering. Et av målene er at IVAR skal være ledende innenfor bærekraftige samfunnsløsninger, og at vi skal være et regionalt fyrtårn for klima og miljø. Vi skal gjøre vårt for at regionen skal lykkes med det grønne skiftet!

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR
Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR. Foto: Tom Haga

Et samfunn der ingenting går til spille

Utvinning av råvarer står for en stor andel av verdens klimagassutslipp og legger stort press på biologisk mangfold. For å nå klimamålene er det avgjørende at vi lykkes med å endre måten vi utnytter verdens råvarer på.

Ressursene må holdes i kretsløpet lenger, slik at vi kan redusere behovet for jomfruelige råvarer. Kravene til utnyttelse av ressursene som finnes i husholdningsavfall og avløp økes derfor stadig, med en opptrapping av kravene til hvor stor andel av avfall og biologisk materiale som skal gjenvinnes. IVAR spiller en viktig rolle i arbeidet for at vår region skal lykkes i å oppfylle sin del av klimaforpliktelsene. Da IVAR skulle utforme sin nye visjon i 2021 falt derfor valget naturlig på visjonen «Et samfunn der ingenting går til spille.»

Visjonen forplikter, og i alt IVARs arbeid har vi fokus på å jakte på ressursene som finnes i våre behandlingsprosesser for vann, avløp og avfall. Vi styrker stadig vår bevissthet som en aktør i den sirkulære økonomien, og vi er i ferd med å finne vår rolle som produsent av nye råvarer. Utvikling av produkter, og nedstrøms marked for disse tar stadig større plass i vårt utviklingsarbeid og drift.

Ettersorteringsanlegget

I 2021 befestet IVAR-kommunene sin posisjon på Norgestoppen i utsortering av plast og andre ressurser fra restavfallet. Dette skyldes resultatene i ettersorteringsanlegget på Forus. Anlegget sorterer ut 82 prosent av plasten i restavfallet, til sammen 25 kilo plast per innbygger per år. Dette er langt mer enn andre storbyområder i Norge. I 2018, før anlegget var bygget, var tallet 8 kilo plast per innbygger per år. Selv de innbyggerne som var flinkest til å kildesortere, må se seg slått av teknologien i ettersorteringsanlegget.

Sorteringsmaskinene sorterer stabilt hver dag hele året, og er upåvirket av variasjoner i befolkningens miljøengasjement eller andre trender i samfunnet. Klimagevinsten ved anlegget tilsvarer 33 000 tonn CO2 i året. Den delen av avfallet som ikke kan gjenvinnes transporteres på egne samlebånd til Forus energigjenvinning. Siden nesten all plast er tatt ut av avfallet, reduseres det fossile utslippet knyttet til forbrenningsprosessen. IVAR-kommunene har fått et fremtidsrobust anlegg som sikrer at vi vil oppnå også fremtidige krav til utsortering og materialgjenvinning.

Biogass

IVAR har 30 års erfaring med produksjon av biogass, og driver i dag to biogassanlegg. Fra 1992 har vi produsert biogass basert på avløpsslam i Mekjarvik, og fra 2018 basert på matavfall på Grødaland. Biogassen er klimanøytral og fornybar. Den tilfører ikke ny CO2 som ikke allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Oppgradert biogass selges via Lyse sitt rørledningsnett. Biogass kan brukes både til oppvarming og som drivstoff. Derfor får vi både klima- og miljøgevinst når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder.

Bioresten er benevnelsen på det som ikke blir til gass etter råtneprosessen er avsluttet. Til tross for gode egenskaper som gjødsel og jordforbedring, er rammebetingelsene for utnyttelse av biorest er krevende. Vi jobber derfor stadig for å sikre en best mulig miljømessig og økonomisk anvendelse av bioresten. Bioresten i Mekjarvik tørkes og inngår i produksjon av pelletert gjødsel som selges som et handelsgjødsel. På Grødaland benyttes bioresten til jordforbedringsmiddel i landbruket, i hovedsak i Agder.

IVARs mål fremover

IVAR avsluttet 2021 med å stake ut kursen for tida fremover, gjennom en målprosess med bred involvering. Et av målene er at IVAR skal være ledende innenfor bærekraftige samfunnsløsninger, og at vi skal være et regionalt fyrtårn for klima og miljø. Vi skal gjøre vårt for at regionen skal lykkes med det grønne skiftet!Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

No results found.