Noter

Her finner du notene til Konsernregnskap for 2021.

Klikk direkte på notenummer i notemenyen under, eller få frem notemenyen underveis ved å klikke på «Vis alle noter» for enkel navigasjon.


Note 1 Regnskapsprinsipper

Overordnede prinsipper

Selskaps- og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsipppet og forsiktighetsprinsippet. Ved usikkerhet har ledelsen og styret benyttet beste estimat på bakgrunn av den informasjonen som var tilgjengelig da regnskapet ble avlagt og virkningen av endringer i regnskapsestimater blir normalt resultatført. Alle inntekter og kostnader er resultatført, likevel slik at virkning av endringer av regnskapsprinsipp og eventuelle korrigeringer av feil i tidligere regnskap, er ført direkte mot egenkapitalen dersom effekten er vesentlig for regnskapet. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper som anvendes konsistent over tid, og i samsvar med god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper

Konsoliderte selskap

Konsernregnskapet omfatter morselskapet IVAR IKS og datterselskapet IVAR Næring AS.

Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet.

Eliminering av interne transaksjoner

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Eliminering av eierandeler i datterselskap

Investering i datterselskap bokføres til kostmetoden i selskapsregnskapet. Eierandeler i datterselskapet er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi.

Selskaps- og konsernregnskapet består av:

Resultatregnskap

Resultatregnskapet er inndelt etter art, hvor salgsinntekt og driftskostnader i all hovedsak knyttes til selskapets hovedaktiviteter, som er leveranse av vann, avløp og renovasjonstjenester. Salgsinntekter og driftskostnader presenteres brutto. Finansposter knytter seg i hovedsak til selskapets finansiering samt avkastning på selskapets finansinvesteringer.

Balanseoppstilling

Poster i balansen presenteres brutto med mindre betingelsene for nettoføring eller motregning er oppfylt. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler omfatter eiendeler direkte knyttet til varekretsløpet eller eiendeler som har forfall innen ett år etter at transaksjonen ble gjennomført. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter at lånet ble tatt opp er klassifisert som kortsiktig gjeld. Dersom hensikten med en balansepost endres, omklassifiseres den. Omløpsmidler vurderes normalt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, mens anleggsmidler normalt vurderes til anskaffelseskost redusert for avskrivninger og eventuelt fratrukket nedskrivninger. Tilsvarende gjelder for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Både i resultatregnskapet og balanseoppstillingene er det lagt inn flere sumlinjer enn det som følger av regnskapsloven. Dette for å gjøre regnskapsinformasjonen mer informativ.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Noter

Selskapets styre og daglig leder har hatt spesielt fokus på å sikre at alle vesentlige forhold er tilfredsstillende beskrevet samt at de noter som i henhold til regnskapsloven alltid skal gis har riktig innhold.

Bruk av estimater og informasjon om betydelige estimater

Regnskapsprinsippene beskrevet nedenfor innebærer at ledelsen i IVAR IKS har anvendt estimater og forutsetninger som påvirker poster i resultat og balanse. Estimatene baseres på erfaring og en vurdering av underliggende faktorer. Fremtidige hendelser og endringer i rammebetingelsene kan medføre at estimater og forutsetninger må endres. Endringer i regnskapsmessige estimater resultatføres i den perioden estimatene endres, med mindre utsatt resultatføring følger av god regnskapsskikk. Vurdering, estimater og forutsetninger som har vesentlig effekt på regnskapet oppsummeres nedenfor.

Avskrivninger
Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er basert på antatt levetid. Driftsmidlene avskrives lineært med like store årlige beløp fordelt over driftsmiddelets levetid. Fornuftig avskrivningsplan blir vurdert i forhold til fremtidige investeringsbeslutninger eller produksjonslinjer, som vil påvirke eksisterende produksjonskapasitet og forventet brukstid. Dette kan gi grunnlag for endrede avskrivningsprofiler og vil påvirke fremtidige selvkostregnskaper. Når investeringen er  fullført  starter avskrivningen.

Nedskrivninger
IVAR IKS har betydelige investeringer i varige driftsmidler, tilknyttede selskap og datterselskap. Disse anleggsmidlene testes for nedskrivninger når det foreligger indikatorer på mulig verdifall. Slike indikatorer kan være endringer i markedspriser, avtalestrukturer, negative hendelser eller andre driftsforhold. Dersom gjenvinnbart beløp for et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi foretas nedskrivning. Ved beregning av gjenvinnbart beløp må det gjøres en rekke estimater vedrørende fremtidige kontantstrømmer der prisutvikling, salgsvolum og levetid er de viktigste faktorene.

Pensjoner
Beregning av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser er basert på flere økonomiske og demografiske forutsetninger. Enhver endring i de anvendte forutsetninger påvirker den beregnede forpliktelsen. Det henvises til noten om pensjonsforpliktelser for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

Finansielle instrumenter
Renter knyttet til rentebytteavtaler kostnadsføres når de er påløpt og/eller inntektsføres når de er innvunnet. Urealisert tap eller gevinst i forbindelse med rentebytteavtaler, regnskapsføres ikke da rentebytteavtalen anses å være sikring.

Avsetninger
For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes det for forventede fremtidige kostnader basert på estimater og informasjon som er tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Disse avsetningene kan avvike fra faktisk fremtidig kostnad. Avsetninger knytter seg eksempelvis til tap på kunder, ukurans på varer og betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, herunder omtvistede forhold og rettssaker.

Viktige vurderinger i forbindelse med anvendelse av IVAR IKS’ regnskapsprinsipper

Bruk av regnskapsprinsipper krever bruk av skjønn. Følgende vurderinger er gjort av IVAR IKS i forbindelse med bruk av selskapets regnskapsprinsipper.

Inntekter

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Inntekter presenteres netto, eksklusiv avgifter knyttet til salget. Selskapet har ingen rabatter.

Selskapets inntekter av vann, avløp og renovasjonstjenester (VAR) til eierkommunene, inntektsføres i tråd med gjeldene gebyrstruktur og budsjettplan, vedtatt av styret og representantskapet. Inntektsføringer skjer månedlig. Andre inntekter knyttet til VAR inntektsføres i tråd med underliggende avtaler og levering av tjenesten.

Driftskostnader

Driftskostnader resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Varekostnad

Kjøp av varer og tjenester som inngår i selskapets investeringsprosjekter, bokføres løpende som varekostnad og  overføres til driftsmidler ved hver månedsavslutning.

Ytelser til ansatte

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til definerte, fremtidige pensjonsytelser, angitt i prosent av sluttlønn på pensjonstidspunktet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen og beregnes basert på lineær opptjening gitt ulike økonomiske og demografiske forutsetninger, se nedenfor. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse/midler består av nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene på balansedagen fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Estimatavvik som overstiger 10 prosent av det høyeste av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler, fordeles jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for medlemmene. Virkningen av eventuelle planendringer resultatføres umiddelbart. Planendringer som er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt opptjent.

Forutsetningene som danner basis for beregningen av pensjonsforpliktelsen omfatter antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og nivået på folketrygdens grunnbeløp og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang og uføretariff. Selskapet benytter estimert foretaksobligasjonsrente som diskonteringsrente. Forutsetningene som benyttes angis i note 2.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en betydelig kostpris.

Utgifter ved normalt vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres løpende. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres.

Datterselskap

Med datterselskap menes et selskap hvor IVAR IKS har bestemmende innflytelse. Normalt innebærer dette en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter.

Selskapets investeringer i datterselskap, vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Slike investeringer nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke kan antas å være forbigående.

Utbytte

Utbytte fra datterselskap
Morselskapet inntektsfører utbytte fra datterselskap i det samme året som datterselskapet disponerer utbyttet. Den delen av utbyttet som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer tilbakebetaling av investert kapital og trekkes fra balanseført verdi av investeringen. Utbytte inntektsføres under finansposter.

Fordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning til forventede tap. Enkeltfordringer nedskrives basert på en vurdering av forsinket betaling og andre indikatorer på at kunden har betalingsvansker. Andre fordringer er vurdert til det laveste av virkelig verdi og pålydende beløp.

Usikre forpliktelser

Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom det er sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi.

Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet.

Investeringstilskudd
Investering og tilskudd føres netto. En investering balanseføres ikke til en høyere verdi enn virkelig verdi på investeringstidspunktet, vurdert som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom investeringen og virkelig verdi, legges nettoføring til grunn. Ved nettoføring går tilskudd til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og eiendelen føres opp med nettobeløpet i balansen.

Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, spesifiseres det resultatførte tilskuddet som driftsinntekt.

Regnskapsmessig sikring

Sikringstyper som anvendes av selskapet:

Selskapet er eksponert mot renteendringer  knyttet til langsiktige lån, som kan påvirke resultat- og balanseverdier. Lån med flytende rente er eksponert for variabilitet i kontantstrømmene. For å redusere denne eksponeringen benytter selskapet renteswaper hvor flytende rente mottas og fast rente betales. Dersom kriteriene for sikringsbokføring er oppfylt, inngår disse renteswapene og lånene i en kontantstrømsikring for regnskapsformål. Det er i 2018 besluttet å ikke inngå flere rentebytteavtaler.

Regnskapsføring:
Ved etablering av en regnskapsmessig sikring og så lenge den vedvarer, foreligger dokumentasjon av hvilken type risiko som sikres, hvilket sikringsobjekt som sikres, hvilket sikringsinstrument som anvendes og hvorvidt sikringen er en kontantstrømsikring eller en verdisikring.

Kontantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Det skjer ingen regnskapsføring av sikringsinstrumentet før dette tidspunkt.

Skatt

IVAR IKS sin ordinære  virksomhet er innen selvkost og er ikke skattepliktige. Selskapet selger enkelte tjenester til datterselskapet IVAR Næring AS og for den delen er de skattepliktige.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reversereseller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.

Investeringer i tilknyttede selskaper

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster  Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.


Note 2 Pensjons- og lønnskostnader

Morselskapet og konsern20212020
Lønn, honorar168 561 254169 652 231
Andre personalkostnader7 043 3446 593 364
Folketrygdavgift28 086 58225 971 318
Pensjonspremie til KLP27 031 13421 202 929
Endring av netto pensjonsforpliktelse1 717 448822 635
Sum lønnskostnader232 439 762224 242 476
Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer osv. i morselskapet20212020
Godtgjørelse styret 391 922 459 198
Honorar representantskap 143 107 204 310
Lønn til administrerende direktør 1 369 678 1 615 726
Kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar eksl. mva 162 844 130 063
Kostnadsført revisor andre tjenester eksl. mva 40 037 135 998
Kostnadsført revisor juridisk bistand eksl. mva

Av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie på kr 25.333,-.
IVAR IKS har ikke sluttvederlagsordning til daglig leder eller leder av styret.
Det er ingen ansatte i datterselskapet. I tillegg kommer revisjonshonorar for datterselskapet på kr 38.627,- samt honorar andre tjenester på kr 33.750,-.
Daglig leder for konsernet er ansatt og lønnes i morselskapet IVAR IKS.

Gjennomsnittlig antall ansatte, lån til ansatte mv. i morselskapet og konsern

Gjennomsnittlig antall stillinger i 2021 var 252,5 og utgjør 215,37 årsverk. I tillegg kommer 9 lærlinger.
Det er gitt lån til 19 ansatte med til sammen kr 1.109.992,-.
Lånene løper med en rente som tilsvarer IVARs innlånsrente, men aldri lavere enn
normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold fastsatt av finansdepartementet.
Låneordningen ble avviklet i 2017, og det gis ikke flere lån til ansatte.

I 2021 var IVAR IKS sin innlånsrente i snitt omtrent på nivå med normrenten.

Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser i morselskapet og konsern

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til regnskapsstandard vedrørende pensjoner fra Norsk Regnskaps Stiftelse. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 278 personer per 31.12.2021. Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningene administreres gjennom KLP. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonskostnad 20212020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening33 260 33226 542 903
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen7 487 0198 075 088
Avkastning på pensjonsmidler-10 802 928-10 747 923
Administrasjonsomkostninger936 1081 091 693
Resultatført estimatavvik969 7210
Arbeidsgiveravgift4 354 1553 357 246
Netto pensjonskostnad36 204 40728 319 007

En del av pensjonspremien dekkes av de ansattes egenandel. Dette er ikke tatt med i aktuarberegningen av forpliktelsen, men er ført som en reduksjon av den årlige pensjonskostnaden. Effekten for 2021 var 3,1 millioner NOK.

Avstemming av beløp i balansen:20212020
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12 461 075 749412 392 992
Pensjonsmidler pr 31.12.-388 405 862-338 931 452
Arbeidsgiveravgift (netto forpliktelse)10 246 45410 322 404
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-44 061 706-46 319 593
Arbeidsgiveravgift estimatavvik-6 212 700-6 531 062
Netto pensjonsforpliktelse (+)/ pensjonsmidler (-)32 641 93530 933 288
Økonomiske forutsetninger20212020
Diskonteringsrente1,90 %1,70 %
Forventet lønnsregulering 2,75 %2,25 %
Forventet G-regulering 2,50 %2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,70 %3,10 %
Pensjonsregulering1,73 %1,24 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.


Note 3 Spesifikasjon av resultat

Etter fordeling av inntekter og kostnader for morselskap, kan driftsresultatet for de enkelte områder spesifiseres på følgende måte:

MorselskapetAnnen opptjent EKVannAvløpRenovasjonSum
Driftsinntekter27 013 721217 493 923346 484 599370 186 690961 178 933
Driftskostnader25 422 991107 570 741235 395 321311 553 538679 942 591
Avskrivninger073 086 81880 650 05440 110 268193 847 140
Netto finansposter-45 540 70936 836 36430 439 22418 522 88440 257 763
Skattekostnad276 800000276 800
Årsresultat46 854 63800046 854 639
KonsernAnnen opptjent EKVannAvløpRenovasjonSum
Driftsinntekter32 896 695217 493 923346 484 599370 186 690910 057 816
Driftskostnader26 975 201107 570 741235 395 321311 553 538681 494 801
Avskrivninger928 10873 086 81880 650 05440 110 268194 775 248
Netto finansposter-57 379 27536 836 36430 439 22418 522 88428 419 197
Skattekostnad1 074 0890001 074 089
Årsresultat61 298 57200061 298 573


Note 4 Spesifikasjon av anleggsmidler

Morselskap og konsernVannAvløpRenovasjonFellesSum
Anskaffelsesverdi 31.12.20202 643 366 8882 389 041 4451 185 394 14740 426 2726 258 228 752
Akk avskrivninger 31.12.2020-901 695 949-844 221 826-201 194 678-19 978 402-1 967 090 855
Akk nedskrivninger 31.12.202000-33 055 2020-33 055 202
Akk overført salg-94 800-17 690-5 107 619-635 551-5 855 660/b>
Bokført verdi 31.12.20201 741 576 1391 544 801 929946 036 64819 812 3194 252 227 035
Anskaffet 2021276 658 75343 168 94548 065 2456 115 968374 008 911
Avskrevet ordinært 202171 231 46279 114 06339 154 1214 347 494193 847 140
Nedskrivning 202100000
Overføringer, salg0-8 5280-514 99155 422 803
Bokført verdi 31.12.20211 947 003 4301 508 856 811954 850 81621 466 1764 432 177 233

Nedskrivning er foretatt i den grad virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Goodwill-avskrivning i IVAR Næring AS utgjør 928 108,- i tillegg.

Avskrivninger er foretatt med følgende satser:
Anleggsmaskiner og verktøy10 år10 %
Tekniske anlegg, pumpestasjoner og lignende20 år5 %
Ledningsnett40 år2,5 %
Forretningsbygg50 år2 %
Anleggsbygg40 år2,5 %
EDB-utstyr og kontormaskiner5 år20 %
Biler10 år10 %

Dette er i henhold til forventet økonomisk levetid. Avskrivningsplanen for ovennevnte driftsmidler er lineær.
Datterselskapet har ingen anleggsmidler.


Note 5 Investeringer foretatt 5 siste år

20212020201920182017
Vann276 658 753177 789 988118 444 594274 119 738309 985 212
Avløp43 168 94555 535 25364 943 167156 660 139135 664 457
Renovasjon48 065 24538 090 34784 358 832359 061 555190 593 321
Felles6 115 9688 583 0424 767 8616 052 9993 568 052
Sum374 008 911279 998 630272 514 455795 894 431639 811 042


Note 6 Investering i datterselskap, tilknyttede selskap og andre investeringer

Investering i datterselskap

ForetaksnavnForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalÅrsresultat
IVAR Næring ASStavanger100 %100 %105 244 349 14 443 934

Andre langsiktige eierandeler

Bokført verdi
KLP Egenkapitaltilskudd6 261 926
Sum6 261 926

Aksjer og andeler i tilknyttede selskap til konsernet:

Aksjer og andelerForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalÅrsresultat
Biogass KonsortiumStavanger22 %22 %-294 161 -324 390
Forus Energigjenvinning Holding ASSandnes50 %50 %133 000 000 10 000 000 
Forus Energigjenvinning 2 AS**Sandnes3,5 %3,5 %85 104 000 10 433 000
Stølskraft ASVikeså50 %50 %11 038 000 2 525 140
Svaaheia Avfall AS**Egersund23 %23 %20 036 500 16 347 000
Jæren Biopark AS*Nærbø33 %33 %428 000 -1 104 000

Resultat og egenkapital for 2021 er tallene for selskapene som helhet, og ikke konsernets andel. Resultat og egenkapital for 2021 er basert på beste estimat av foreløpige regnskapsrapporter mottatt fra tilknyttede selskaper. Eventuelt avvik fra endelig resultat 2021 blir korrigert i 2022.

*Jæren Biopark AS ble stiftet i mai 2020, hvor Felleskjøpet AS, Lyse AS og IVAR IKS gikk inn med like store eierandeler.
Selskapet har som formål å etablere et anlegg som utnytter lokalt råstoff i form av gjødsel og annet bioligisk restavfall til effektiv produksjon av miljø- og klimavennlige produkter i en sirkulær verdikjede, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

**I fobindelse med virksomhetsorderdragelse fra RYMI til IVAR IKS, overtok IVAR, RYMI sin aksjeandel i Forus Energigjenvinning 2 AS og Svaaheia Avfall AS på hhv 3,5% og 3%.


Note 7 Langsiktige fordringer / Langsiktig gjeld

Følgende fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt:

MorKonsern
2021202020212020
Lån til ansatte1 109 9921 709 1241 109 9921 709 124
Lån til eierkommuner og tilknyttede selskap
Sum1 109 9921 709 1241 109 9921 709 124

Følgende gjeld og forpliktelser forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

MorKonsern
2021202020212020
Langsiktig gjeld4 329 966 5054 190 866 0654 329 966 5054 190 866 065
Sum4 329 966 5054 190 866 0654 329 966 5054 190 866 065


Note 8 Egenkapital

MorselskapSelskaps-kapitalAnnen innskutt selskapskapitalAnnen opptjent egenkapitalSUM Egenkapital
IB Egenkapital 1.127 189 219 4 872 615 152 989 946 185 051 781
Innskudd ny eierkommune294 00852 6901 647 0261 993 724
Årets resultat overført annen EK46 854 63846 854 638
UB Egenkapital 31.12 27 483 227 4 925 305 200 815 033 233 223 567

IVAR IKS eies av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time, Hjelmeland og Suldal.

KonsernSelskaps-kapitalAnnen innskutt selskapskapitalAnnen opptjent egenkapitalSUM Egenkapital
IB Egenkapital 1.127 189 2194 872 615166 535 847198 597 682
Innskudd ny eierkommune294 00852 6901 647 0261 993 724
Årets resultat overført annen EK61 298 57361 298 573
UB Egenkapital 31.12 27 483 227 4 925 305 229 481 447 261 889 976


Note 9 Fond for stenging og etterdrift av deponier

Sum
Avsatt etterdrift Sele 31.12.20206 671 398
Inntekt salg av gass fra etterdrift Sele 2021218 314
Kostnader for etterdrift 2021-253 367
Økt avsetning p.g.a endring i forventet årlig etterdriftskostnader. 441 668
Avsatt etterdrift Sele 31.12.2021 7 078 012
Avsatt etterdrift Berakvam 31.12.20201 614 161
Kostnader for etterdrift 2021-130 719
Avsatt etterdrift Berakvam 31.12.2021 1 483 442
Avsatt etterdrift Nordmarka 31.12.2020
Overført i fbm virksomhetsoverdragelse av RYMI1 288 445
Kostnader for etterdrift 2021-20 448
Avsatt etterdrift Nordmarka 31.12.2021 1 267 997

I forbindelse med nedleggelsen av Sele avfallsdeponi er det avsatt for kostnader på bakgrunn av beregnet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer for etterdrift frem til 2040.

Beregningen består av inntekter og kostnader som fremkommer som følger:

Inntektene beregnes av estimert gassuttak multiplisert med en estimert pris pr. kwh. Pris per kwh er justert for estimert årlig økning i konsumprisindeksen. Klepp Energi faktureres månedlig for faktisk uttak opp til 15kwh i hht avtale. Kostandene er estimert og også justert for esimert årlig økning i konsumprisindeksen. Nåverdi av inntekter og kostnader er diskontert med en diskonteringsrente.

Årlig økning konsumprisindeks og diskonteringrente, samt neste års driftskostnad, vuderes årlig i forbindelse med årsoppgjøret. For regnskapsåret 2021 ble avstningen justert opp med kr 441 668,-.

Av etterdriften på Sele er kostnadene fordelt med 59% til næring og 41% til selvkost i hht gjennomsnittlig volum for levert avfall fra 1984.


Note 10 Skatteberegning

Morselskap
Grunnlag betalbar skatt:20212020
Ordinært resultat før skattekostnad47 131 438-425 852
Permanente forskjeller *-45 873 0461 565 513
Anvendelse av underskudd tidligere år00
Endring midlertidige forskjeller00
Grunnlag betalbar skatt1 258 3921 139 661

Permanente forskjeller inkluderer fra og med 2019 gevinst/tap knyttet til rentebytteavtale ettersom denne gevinsten/tapet ikke inngår i selvkostresultatet, men gjelder i sin helhet finansieringen av anleggsmidlene i selvkostregimet.

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20212020
Betalbar skatt på årets resultat276 8000
Betalbar skatt i balansen276 8000
MorKonsern
Årets skattekostnad fremkommer slik:2021202020212020
Betalbar skatt på årets resultat276 800250 725922 752440 938
Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel151 337649 040
Avregning betalbar skatt fra tidligere år
Skattekostnad 276 800250 7251 074 0891 089 978
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt / utsatt skattefordel: MorKonsern
2021202020212020
Goodwill001 718 3651 030 473
Underskudd til fremføring
Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen 1 718 3651 030 473
Balanseført utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen 378 040226 704

IVAR IKS er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet.
Selskapet har salg av tjenester til datterselskap, dette salget er skattepliktig fordi det er utenfor selvkostområdet.


Note 11 Selvkostområder

Kortsiktig gjeldKortsiktig fordring
IB selvkost vann110 567 128
For lite innkrevd vannavgift fra eierkommuner i 2021-31 182 561
UB selvkost vann 79 384 567
IB selvkost avløp70 936 664
For lite innkrevd avløpsavgift fra eierkommuner i 2021-24 188 256
UB selvkost avløp 46 748 408
IB selvkost renovasjon120 835 303
For lite innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner i 2021965 948
UB selvkost renovasjon 121 801 251
IB selvkost renovasjon ryfylke7 300 999
For lite innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner i 20212 821 961
UB selvkost renovasjon ryfylke 10 122 960

I henholdt til retningslinjene for selvkost, vil for lite/mye innkrevd avgift reverseres gjennom økning/reduksjon av gebyrene over en periode på 3-5 år.


Note 12 Bundne midler

Selskapet har bundne midler knyttet til skattetrekk pr. 31.12.2020 på kr 7.854.298,-.


Note 14 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for påregnelig tap. Morselskap
20212020
Kundefordringer til pålydende 94 729 83782 723 229
Avsetning for tap00
Sum94 729 83782 723 229


Note 15 Konsernmellomværende

Oversikt over IVAR IKS mellomværende med IVAR Næring AS:Morselskap
20212020
Debitorer samme konsern3 193 6611 491 063
Annen kortsiktig gjeld136 110-149 771


Note 16 Transaksjoner med nærstående parter

IVAR IKS har i 2020 hatt transaksjoner med datterselskapet IVAR Næring AS.
Næringspliktig aktivitet relatert til renovasjon og avløp ble overført fra IVAR IKS til IVAR Næring AS i 2014. I den forbindelse ble det inngått avtale om kjøp av tjenester fra IVAR IKS til IVAR Næring AS basert på en pris som er kost + 7%.
Totalt har IVAR IKS belastet IVAR Næring AS med 25,7 millioner kroner. Transaksjonene er gjennomført etter prinsipp om armlengdes avstand.


Note 17 Investering i rentefond

Morselskap og konsernAnskaff. kostTidligere verdiendringPeriodens verdiendringBalanseført verdi
Rentefond32 910 911433 568-104 05533 240 424
Balanseført verdi 31.12.2032 910 911433 568 -104 05533 240 424

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.