Balanse

Balanse Eiendeler Balanse Egenkapital og Gjeld

Balanse

Balanse Eiendeler   Balanse Egenkapital og Gjeld

Noter

Klikk direkte på notenummer i notemenyen under, eller få frem notemenyen underveis ved å klikke på «Vis alle noter» for enkel navigasjon. Note 1 Regnskapsprinsipper Overordnede prinsipper Selskaps- og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsipppet og forsiktighetsprinsippet. Ved usikkerhet har ledelsen og styret benyttet beste estimat på bakgrunn […]

Noter

Klikk direkte på notenummer i notemenyen under, eller få frem notemenyen underveis ved å klikke på «Vis alle noter» for enkel navigasjon. Note 1 Regnskapsprinsipper Overordnede prinsipper Selskaps- og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsipppet og forsiktighetsprinsippet. Ved usikkerhet har ledelsen og styret benyttet beste estimat på bakgrunn […]

Revisors beretning

Konklusjon Vi har revidert Ivar IKS sitt årsregnskap. Årsregnskapet består av: Selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og Konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne […]

Revisors beretning

Konklusjon Vi har revidert Ivar IKS sitt årsregnskap. Årsregnskapet består av: Selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og Konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne […]