Noter

Her finner du notene til Konsernregnskap for 2020.

Klikk direkte på notenummer i notemenyen under, eller få frem notemenyen underveis ved å klikke på «Vis alle noter» for enkel navigasjon.


Note 1 Regnskapsprinsipper

Overordnede prinsipper

Selskaps- og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsipppet og forsiktighetsprinsippet. Ved usikkerhet har ledelsen og styret benyttet beste estimat på bakgrunn av den informasjonen som var tilgjengelig da regnskapet ble avlagt og virkningen av endringer i regnskapsestimater blir normalt resultatført. Alle inntekter og kostnader er resultatført, likevel slik at virkning av endringer av regnskapsprinsipp og eventuelle korrigeringer av feil i tidligere regnskap, er ført direkte mot egenkapitalen dersom effekten er vesentlig for regnskapet. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper som anvendes konsistent over tid, og i samsvar med god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper

Konsoliderte selskap

Konsernregnskapet omfatter morselskapet IVAR IKS og datterselskapet IVAR Næring AS.

Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet.

Eliminering av interne transaksjoner

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Eliminering av eierandeler i datterselskap

Investering i datterselskap bokføres til kostmetoden i selskapsregnskapet. Eierandeler i datterselskapet er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi.

Selskaps- og konsernregnskapet består av:

Resultatregnskap

Resultatregnskapet er inndelt etter art, hvor salgsinntekt og driftskostnader i all hovedsak knyttes til selskapets hovedaktiviteter, som er leveranse av vann, avløp og renovasjonstjenester. Salgsinntekter og driftskostnader presenteres brutto. Finansposter knytter seg i hovedsak til selskapets finansiering samt avkastning på selskapets finansinvesteringer.

Balanseoppstilling

Poster i balansen presenteres brutto med mindre betingelsene for nettoføring eller motregning er oppfylt. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler omfatter eiendeler direkte knyttet til varekretsløpet eller eiendeler som har forfall innen ett år etter at transaksjonen ble gjennomført. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter at lånet ble tatt opp er klassifisert som kortsiktig gjeld. Dersom hensikten med en balansepost endres, omklassifiseres den. Omløpsmidler vurderes normalt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, mens anleggsmidler normalt vurderes til anskaffelseskost redusert for avskrivninger og eventuelt fratrukket nedskrivninger. Tilsvarende gjelder for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Både i resultatregnskapet og balanseoppstillingene er det lagt inn flere sumlinjer enn det som følger av regnskapsloven. Dette for å gjøre regnskapsinformasjonen mer informativ.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Noter

Selskapets styre og daglig leder har hatt spesielt fokus på å sikre at alle vesentlige forhold er tilfredsstillende beskrevet samt at de noter som i henhold til regnskapsloven alltid skal gis har riktig innhold.

Bruk av estimater og informasjon om betydelige estimater

Regnskapsprinsippene beskrevet nedenfor innebærer at ledelsen i IVAR IKS har anvendt estimater og forutsetninger som påvirker poster i resultat og balanse. Estimatene baseres på erfaring og en vurdering av underliggende faktorer. Fremtidige hendelser og endringer i rammebetingelsene kan medføre at estimater og forutsetninger må endres. Endringer i regnskapsmessige estimater resultatføres i den perioden estimatene endres, med mindre utsatt resultatføring følger av god regnskapsskikk. Vurdering, estimater og forutsetninger som har vesentlig effekt på regnskapet oppsummeres nedenfor.

Avskrivninger
Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er basert på antatt levetid. Driftsmidlene avskrives lineært med like store årlige beløp fordelt over driftsmiddelets levetid. Fornuftig avskrivningsplan blir vurdert i forhold til fremtidige investeringsbeslutninger eller produksjonslinjer, som vil påvirke eksisterende produksjonskapasitet og forventet brukstid. Dette kan gi grunnlag for endrede avskrivningsprofiler og vil påvirke fremtidige selvkostregnskaper. Når investeringen er  fullført  starter avskrivningen.

Nedskrivninger
IVAR IKS har betydelige investeringer i varige driftsmidler, tilknyttede selskap og datterselskap. Disse anleggsmidlene testes for nedskrivninger når det foreligger indikatorer på mulig verdifall. Slike indikatorer kan være endringer i markedspriser, avtalestrukturer, negative hendelser eller andre driftsforhold. Dersom gjenvinnbart beløp for et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi foretas nedskrivning. Ved beregning av gjenvinnbart beløp må det gjøres en rekke estimater vedrørende fremtidige kontantstrømmer der prisutvikling, salgsvolum og levetid er de viktigste faktorene.

Pensjoner
Beregning av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser er basert på flere økonomiske og demografiske forutsetninger. Enhver endring i de anvendte forutsetninger påvirker den beregnede forpliktelsen. Det henvises til noten om pensjonsforpliktelser for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

Finansielle instrumenter
Renter knyttet til rentebytteavtaler kostnadsføres når de er påløpt og/eller inntektsføres når de er innvunnet. Urealisert tap eller gevinst i forbindelse med rentebytteavtaler, regnskapsføres ikke da rentebytteavtalen anses å være sikring.

Avsetninger
For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes det for forventede fremtidige kostnader basert på estimater og informasjon som er tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Disse avsetningene kan avvike fra faktisk fremtidig kostnad. Avsetninger knytter seg eksempelvis til tap på kunder, ukurans på varer og betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, herunder omtvistede forhold og rettssaker.

Viktige vurderinger i forbindelse med anvendelse av IVAR IKS’ regnskapsprinsipper

Bruk av regnskapsprinsipper krever bruk av skjønn. Følgende vurderinger er gjort av IVAR IKS i forbindelse med bruk av selskapets regnskapsprinsipper.

Inntekter

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Inntekter presenteres netto, eksklusiv avgifter knyttet til salget. Selskapet har ingen rabatter.

Selskapets inntekter av vann, avløp og renovasjonstjenester (VAR) til eierkommunene, inntektsføres i tråd med gjeldene gebyrstruktur og budsjettplan, vedtatt av styret og representantskapet. Inntektsføringer skjer månedlig. Andre inntekter knyttet til VAR inntektsføres i tråd med underliggende avtaler og levering av tjenesten.

Driftskostnader

Driftskostnader resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Varekostnad

Kjøp av varer og tjenester som inngår i selskapets investeringsprosjekter, bokføres løpende som varekostnad og  overføres til driftsmidler ved hver månedsavslutning.

Ytelser til ansatte

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til definerte, fremtidige pensjonsytelser, angitt i prosent av sluttlønn på pensjonstidspunktet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen og beregnes basert på lineær opptjening gitt ulike økonomiske og demografiske forutsetninger, se nedenfor. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse/midler består av nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene på balansedagen fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Estimatavvik som overstiger 10 prosent av det høyeste av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler, fordeles jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for medlemmene. Virkningen av eventuelle planendringer resultatføres umiddelbart. Planendringer som er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt opptjent.

Forutsetningene som danner basis for beregningen av pensjonsforpliktelsen omfatter antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og nivået på folketrygdens grunnbeløp og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang og uføretariff. Selskapet benytter estimert foretaksobligasjonsrente som diskonteringsrente. Forutsetningene som benyttes angis i note 2.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en betydelig kostpris.

Utgifter ved normalt vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres løpende. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres.

Datterselskap

Med datterselskap menes et selskap hvor IVAR IKS har bestemmende innflytelse. Normalt innebærer dette en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter.

Selskapets investeringer i datterselskap, vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Slike investeringer nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke kan antas å være forbigående.

Utbytte

Utbytte fra datterselskap
Morselskapet inntektsfører utbytte fra datterselskap i det samme året som datterselskapet disponerer utbyttet. Den delen av utbyttet som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer tilbakebetaling av investert kapital og trekkes fra balanseført verdi av investeringen. Utbytte inntektsføres under finansposter.

Fordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning til forventede tap. Enkeltfordringer nedskrives basert på en vurdering av forsinket betaling og andre indikatorer på at kunden har betalingsvansker. Andre fordringer er vurdert til det laveste av virkelig verdi og pålydende beløp.

Usikre forpliktelser

Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom det er sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi.

Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet.

Investeringstilskudd
Investering og tilskudd føres netto. En investering balanseføres ikke til en høyere verdi enn virkelig verdi på investeringstidspunktet, vurdert som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom investeringen og virkelig verdi, legges nettoføring til grunn. Ved nettoføring går tilskudd til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og eiendelen føres opp med nettobeløpet i balansen.

Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, spesifiseres det resultatførte tilskuddet som driftsinntekt.

Regnskapsmessig sikring

Sikringstyper som anvendes av selskapet:

Selskapet er eksponert mot renteendringer  knyttet til langsiktige lån, som kan påvirke resultat- og balanseverdier. Lån med flytende rente er eksponert for variabilitet i kontantstrømmene. For å redusere denne eksponeringen benytter selskapet renteswaper hvor flytende rente mottas og fast rente betales. Dersom kriteriene for sikringsbokføring er oppfylt, inngår disse renteswapene og lånene i en kontantstrømsikring for regnskapsformål. Det er i 2018 besluttet å ikke inngå flere rentebytteavtaler.

Regnskapsføring:
Ved etablering av en regnskapsmessig sikring og så lenge den vedvarer, foreligger dokumentasjon av hvilken type risiko som sikres, hvilket sikringsobjekt som sikres, hvilket sikringsinstrument som anvendes og hvorvidt sikringen er en kontantstrømsikring eller en verdisikring.

Kontantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Det skjer ingen regnskapsføring av sikringsinstrumentet før dette tidspunkt.

Skatt

IVAR IKS sin ordinære  virksomhet er innen selvkost og er ikke skattepliktige. Selskapet selger enkelte tjenester til datterselskapet IVAR Næring AS og for den delen er de skattepliktige.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reversereseller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.

Investeringer i tilknyttede selskaper

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster  Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.


Note 2 Pensjons- og lønnskostnader

Morselskapet og konsern20202019
Lønn, honorar169 652 231165 749 941
Andre personalkostnader6 593 3646 344 067
Folketrygdavgift25 971 31826 610 620
Pensjonspremie til KLP21 202 92921 996 856
Endring av netto pensjonsforpliktelse822 6352 947 366
Sum lønnskostnader224 242 476223 648 849
Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer osv. i morselskapet20202019
Godtgjørelse styret 459 198 464 591
Honorar representantskap 204 310 183 237
Lønn til administrerende direktør 1 615 726 2 059 475
Kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar eksl. mva 130 063 149 000
Kostnadsført revisor andre tjenester eksl. mva 135 998 313 085
Kostnadsført revisor juridisk bistand eksl. mva

Av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie på kr 24.473,-.
IVAR IKS har ikke sluttvederlagsordning til daglig leder eller leder av styret.
Det er ingen ansatte i datterselskapet. I tillegg kommer revisjonshonorar for datterselskapet på kr 40.000,- samt honorar andre tjenester på kr 7.000,-.
Daglig leder for konsernet er ansatt og lønnes i morselskapet IVAR IKS.

Gjennomsnittlig antall ansatte, lån til ansatte mv. i morselskapet og konsern

Gjennomsnittlig antall stillinger i 2020 var 261,42 og utgjør 225,44 årsverk. I tillegg kommer 7 lærlinger.
Det er gitt lån til 26 ansatte med til sammen kr 1.709.124,-.
Lånene løper med en rente som tilsvarer IVARs innlånsrente, men aldri lavere enn
normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold fastsatt av finansdepartementet.
Låneordningen ble avviklet i 2017, og det gis ikke flere lån til ansatte.

I 2020 var IVAR IKS sin innlånsrente i snitt omtrent på nivå med normrenten.

Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser i morselskapet og konsern

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til regnskapsstandard vedrørende pensjoner fra Norsk Regnskaps Stiftelse. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 289 personer per 31.12.2020. Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningene administreres gjennom KLP. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonskostnad 20202019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening26 542 90326 606 382
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen8 075 0888 751 079
Avkastning på pensjonsmidler-10 747 923-10 706 147
Administrasjonsomkostninger1 091 6931 038 107
Resultatført estimatavvik01 634 576
Arbeidsgiveravgift3 357 2463 622 208
Netto pensjonskostnad28 319 00730 946 205

En del av pensjonspremien dekkes av de ansattes egenandel. Dette er ikke tatt med i aktuarberegningen av forpliktelsen, men er ført som en reduksjon av den årlige pensjonskostnaden. Effekten for 2020 var 3,16 millioner NOK.

Avstemming av beløp i balansen:20202019
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12 412 392 992328 917 371
Pensjonsmidler pr 31.12.-338 931 452-275 638 884
Arbeidsgiveravgift (netto forpliktelse)10 322 4047 512 267
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-46 319 593-27 118 232
Arbeidsgiveravgift estimatavvik-6 531 062-3 823 669
Netto pensjonsforpliktelse (+)/ pensjonsmidler (-)30 933 28929 848 852
Økonomiske forutsetninger20202019
Diskonteringsrente1,70 %2,30 %
Forventet lønnsregulering 2,25 %2,25 %
Forventet G-regulering 2,00 %2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,10 %3,80 %
Pensjonsregulering1,24 %1,24 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.


Note 3 Spesifikasjon av resultat

Etter fordeling av inntekter og kostnader for morselskap, kan driftsresultatet for de enkelte områder spesifiseres på følgende måte:

MorselskapetAnnen opptjent EKVannAvløpRenovasjonSum
Driftsinntekter20 541 150177 942 705337 632 810369 979 965906 096 630
Driftskostnader19 268 173118 444 419237 532 671317 052 592692 297 856
Avskrivninger037 134 85578 922 03338 339 360154 396 248
Netto finansposter1 698 82822 363 43121 178 10614 588 01259 828 377
Skattekostnad250 725000250 725
Årsresultat-676 577000-676 577
KonsernAnnen opptjent EKVannAvløpRenovasjonSum
Driftsinntekter24 502 336177 942 705337 632 810369 979 965910 057 816
Driftskostnader19 513 288118 444 419237 532 671317 052 592692 542 971
Avskrivninger989 52737 134 85578 922 03338 339 360155 385 775
Netto finansposter-2 706 74622 363 43121 178 10614 588 01255 422 803
Skattekostnad1 089 9780001 089 978
Årsresultat5 616 2880005 616 288


Note 4 Spesifikasjon av anleggsmidler

Morselskap og konsernVannAvløpRenovasjonFellesSum
Anskaffelsesverdi 31.12.20192 465 576 9002 333 506 1921 147 303 80031 843 230906 096 630
Akk avskrivninger 31.12.2019-865 838 330-766 489 333-163 578 412-16 788 531692 297 856
Akk nedskrivninger 31.12.201900-33 055 2020154 396 248
Akk overført salg-94 800-9 162-5 107 619-120 56059 828 377
Bokført verdi 31.12.20191 599 643 7701 567 007 697945 562 56714 934 139250 725
Anskaffet 2020177 789 98855 535 25338 090 3478 583 042910 057 816
Avskrevet ordinært 202035 857 61977 732 49337 616 2663 189 871692 542 971
Nedskrivning 20200000155 385 775
Overføringer, salg0-8 5280-514 99155 422 803
Bokført verdi 31.12.20201 741 576 1391 544 801 929946 036 64819 812 3194 252 227 036

Nedskrivning er foretatt i den grad virkelig verdi er lavere enn bokført verdi.

Avskrivninger er foretatt med følgende satser:
Anleggsmaskiner og verktøy10 år10 %
Tekniske anlegg, pumpestasjoner og lignende20 år5 %
Ledningsnett40 år2,5 %
Forretningsbygg50 år2 %
Anleggsbygg40 år2,5 %
EDB-utstyr og kontormaskiner5 år20 %
Biler10 år10 %

Dette er i henhold til forventet økonomisk levetid. Avskrivningsplanen for ovennevnte driftsmidler er lineær.
Datterselskapet har ingen anleggsmidler.


Note 5 Investeringer foretatt 5 siste år

20202019201820172016
Vann177 789 988118 444 594274 119 738309 985 212237 812 494
Avløp55 535 25364 943 167156 660 139135 664 457276 275 028
Renovasjon38 090 34784 358 832359 061 555190 593 321182 461 120
Felles8 583 0424 767 8616 052 9993 568 0521 612 961
Sum279 998 630272 514 455795 894 431639 811 042698 161 603


Note 6 Investering i datterselskap, tilknyttede selskap og andre investeringer

Investering i datterselskap

ForetaksnavnForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalÅrsresultat
IVAR Næring ASStavanger100 %100 %90 800 418 6 516 065

Andre langsiktige eierandeler

Bokført verdi
KLP Egenkapitaltilskudd5 586 633
Sum5 586 633

Aksjer og andeler i tilknyttede selskap til konsernet:

Aksjer og andelerForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalÅrsresultat
Biogass KonsortiumStavanger22 %22 % -2 006 125 -1 140 000
Forus Energigjenvinning Holding ASSandnes50 %50 % 99 152 287 10 076 171
Forus Energigjenvinning 2 AS**Sandnes3,5 %3,5 % 72 091 430 685 984
Svaaheia Avfall AS**Vikeså50 %50 % 8 513 042 -866 660
Stølskraft ASEgersund23 %23 % 15 237 629 2 477 879
Jæren Biopark AS*Nærbø33 %33 %300 000 -465 727

«Resultat og egenkapital for 2020 er tallene for selskapene som helhet, og ikke konsernets andel. Resultat og egenkapital for 2020 er basert på beste estimat av foreløpige regnskapsrapporter mottatt fra tilknyttede selskaper. Eventuelt avvik fra endelig resultat 2020 blir korrigert i 2021.

*Jæren Biopark AS ble stiftet i mai 2020, hvor Felleskjøpet AS, Lyse AS og IVAR IKS gikk inn med like store eierandeler.
Selskapet har som formål å etablere et anlegg som utnytter lokalt råstoff i form av gjødsel og annet biologisk restavfall til effektiv
produksjon av miljø- og klimavennlige produkter i en sirkulær verdikjede, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

**I forbindelse med virksomhetsoverdragelse fra RYMI til IVAR IKS, overtok IVAR RYMI sin aksjeandel i Forus Energigjenvinning 2 AS og Svaaheia Avfall AS på hhv 3,5 % og 3 %.


Note 7 Langsiktige fordringer / Langsiktig gjeld

Følgende fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt:

MorKonsern
2020201920202019
Lån til ansatte1 709 1242 586 1201 709 1242 586 120
Lån til eierkommuner og tilknyttede selskap
Sum1 709 1242 586 1201 709 1242 586 120

Følgende gjeld og forpliktelser forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

MorKonsern
2020201920202019
Langsiktig gjeld4 190 866 0654 097 498 8514 190 866 0654 097 498 851
Sum4 190 866 0654 097 498 8514 190 866 0654 097 498 851


Note 8 Egenkapital

MorselskapSelskaps-kapitalAnnen innskutt selskapskapitalAnnen opptjent egenkapitalSUM Egenkapital
IB Egenkapital 1.1 27 189 219 4 872 615 152 989 946 185 051 781
Årets resultat overført annen EK -676 577 -676 577
UB Egenkapital 31.12 27 189 219 4 872 615 152 313 369 184 375 204

IVAR IKS eies av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland.

KonsernSelskaps-kapitalAnnen innskutt selskapskapitalAnnen opptjent egenkapitalSUM Egenkapital
IB Egenkapital 1.1 27 189 219 4 872 615 160 919 559 192 981 393
Årets resultat overført annen EK 5 616 288 5 616 288
UB Egenkapital 31.12 27 189 219 4 872 615 166 535 847 198 597 682


Note 9 Fond for stenging og etterdrift av deponier

Sum
Avsatt etterdrift Sele 31.12.2019 6 333 719
Inntekt salg av gass fra etterdrift Sele 2020 253 488
Kostnader for etterdrift 2020 -479 446
Økt avsetning p.g.a endring i forventet årlig etterdriftskostnader. 563 638
Avsatt etterdrift Sele 31.12.2020 6 671 398
Avsatt etterdrift Berakvam 31.12.2019
Overført i fbm virksomhetsoverdragelse av RYMI 1 758 000
Kostnader for etterdrift 2020 -143 839
Avsatt etterdrift Berakvam 31.12.20201 614 161
Avsatt etterdrift Nordmarka 31.12.2019
Overført i fbm virksomhetsoverdragelse av RYMI 1 300 000
Kostnader for etterdrift 2020 -11 555
Avsatt etterdrift Nordmarka 31.12.2020 1 288 445

I forbindelse med nedleggelsen av Sele avfallsdeponi er det avsatt for kostnader på bakgrunn av beregnet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer for etterdrift frem til 2040.

Beregningen består av inntekter og kostnader som fremkommer som følger:

Inntektene beregnes av estimert gassuttak multiplisert med en estimert pris pr. kwh. Pris per kwh er justert for estimert årlig økning i konsumprisindeksen. Klepp Energi faktureres månedlig for faktisk uttak opp til 15 kwh iht. avtale.
Kostnadene er estimert og også justert for estimert årlig økning i konsumprisindeksen. Nåverdi av inntekter og kostnader er diskontert med en diskonteringsrente.

Årlig økning konsumprisindeks og diskonteringsrente, samt neste års driftskostnad, vurderes årlig i forbindelse med årsoppgjøret. For regnskapsåret 2020 ble avsetningen justert opp med kr 563.638,-.

Av etterdriften på Sele er kostnadene fordelt med 59 % til næring og 41 % til selvkost iht. gjennomsnittlig volum for levert avfall fra 1984.


Note 10 Skatteberegning

Morselskap
Grunnlag betalbar skatt:20202019
Ordinært resultat før skattekostnad-425 852-425 636
Permanente forskjeller *1 565 513-9 558 896
Anvendelse av underskudd tidligere år0-1 337 962
Endring midlertidige forskjeller00
Grunnlag betalbar skatt1 139 661130 086

Permanente forskjeller inkluderer fra og med 2019 gevinst/tap knyttet til rentebytteavtale ettersom denne gevinsten/tapet ikke inngår i selvkostresultatet, men gjelder i sin helhet finansieringen av anleggsmidlene i selvkostregimet.

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20202019
Betalbar skatt på årets resultat250 7250
Betalbar skatt i balansen250 7250
MorKonsern
Årets skattekostnad fremkommer slik:2020201920202019
Betalbar skatt på årets resultat 250 725 28 619 440 938 28 619
Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel -294 352 649 040 -127 984
Avregning betalbar skatt fra tidligere år
Skattekostnad 250 725322 9711 089 978-99 365
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt / utsatt skattefordel: MorKonsern
2020201920202019
Goodwill001 030 4730
Underskudd til fremføring -1 919 708
Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen 001 030 473-1 919 708
Balanseført utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen 226 704-422 336

IVAR IKS er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet.
Selskapet har salg av tjenester til datterselskap, dette salget er skattepliktig fordi det er utenfor selvkostområdet.


Note 11 Selvkostområder

Kortsiktig gjeldKortsiktig fordring
IB selvkost vann 93 150 009
For mye innkrevd vannavgift fra eierkommuner i 2020 17 417 119
UB selvkost vann 110 567 128
IB selvkost avløp 38 446 126
For mye innkrevd avløpsavgift fra eierkommuner i 2020 32 490 538
UB selvkost avløp 70 936 664
IB selvkost renovasjon 78 091 194
For lite innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner i 2020 42 744 109
UB selvkost renovasjon 120 835 303
IB selvkost renovasjon ryfylke
Overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelse 428 132
For lite innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner i 2020 6 872 867
UB selvkost renovasjon ryfylke 7 300 999

I henholdt til retningslinjene for selvkost, vil for lite/mye innkrevd avgift reverseres gjennom økning/reduksjon av gebyrene over en periode på 3-5 år.


Note 12 Bundne midler

Selskapet har bundne midler knyttet til skattetrekk pr. 31.12.2020 på kr 7.854.298,-.


Note 14 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for påregnelig tap. Morselskap
20202019
Kundefordringer til pålydende 82 723 22986 783 315
Avsetning for tap00
Sum82 723 22986 783 315


Note 15 Konsernmellomværende

Oversikt over IVAR IKS mellomværende med IVAR Næring AS:Morselskap
20202019
Debitorer samme konsern1 491 0636 126 225
Annen kortsiktig fordring0172 312
Annen kortsiktig gjeld-149 771-126 606


Note 16 Transaksjoner med nærstående parter

IVAR IKS har i 2020 hatt transaksjoner med datterselskapet IVAR Næring AS.
Næringspliktig aktivitet relatert til renovasjon og avløp ble overført fra IVAR IKS til IVAR Næring AS i 2014. I den forbindelse ble det inngått avtale om kjøp av tjenester fra IVAR IKS til IVAR Næring AS basert på en pris som er kost + 7%.
Totalt har IVAR IKS belastet IVAR Næring AS med 20,7 millioner kroner. Transaksjonene er gjennomført etter prinsipp om armlengdes avstand.


Note 17 Investering i rentefond

Morselskap og konsernAnskaff. kostTidligere verdiendringPeriodens verdiendringBalanseført verdi
Rentefond32 530 310588 042 -154 474 32 963 878
Balanseført verdi 31.12.2032 530 310588 042 -154 474 32 963 878

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.