Faktadel avløp

Faktadel avløp

Statusrapport for avdeling Avløp for virksomhetsåret 2021.

IVARs sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Foto: Tom Haga
IVAR Slambehandlingsanlegget Mekjarvik (SNJ). Foto: Tom Haga

Avløp

Mål

IVARs overordnede mål er å motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres.

Avløpsmengde

I 2021 behandlet IVAR 46,9 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient.

Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett vil én person bidra med 1 pe.

AnleggRensemetodeOrganisk belastning (snitt), peResipient
IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)Biologisk 370 000 Håsteinfjorden
IVAR renseanlegg GrødalandBiologisk/kjemisk110 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg VikBiologisk72 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg NærbøMekanisk (sil)19 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg BoreMekanisk (sil) med polymerdosering17 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg SirevågMekanisk (sil)11 000Nordsjøen
IVAR renseanlegg GrytnesMekanisk (sil)9 200Idsefjorden
IVAR renseanlegg VigrestadMekanisk (sil)6 500Nordsjøen
IVAR renseanlegg TauMekanisk (sil)5 000Hidlefjorden
IVAR renseanlegg OltedalBiologisk/kjemisk1 300Oltedalsåna
IVAR renseanlegg HjelmelandsvågenMekanisk (sil)740Hjelmelandsfjorden

Figuren nedenfor viser tilførte vannmengder til anlegg som eies og drives av IVAR. Stavanger kommune var den største leverandøren med 23,4 mill. m3 i 2021.

Tilførte vannmengder

Figur: Tilførte vannmengder til IVARs avløpsanlegg


Renseresultater

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren

 

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) mottar avløpsvann fra kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Gjesdal og Sola. Anlegget ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune.

Renseanlegget består av forbehandling ved rister (6 mm), sand- og fettfang, filteranlegg (0,1 mm) og til sist biologiske rensetrinn (aktiv slam, tre parallelle linjer).

Utslippskravet for renseanlegget er relatert til organisk stoff (BOF5 og KOF), det vil si sekundærrensing. Det ble i 2021 tatt ut 48 akkrediterte/godkjente prøver. 45 av 48 prøver overholdt sekundærrensekravet. 85 prosent av BOF-innholdet og 77 prosent av KOF-innholdet ble fjernet ved anlegget. Antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge forurensningsforskriften fem prøver ved uttak av 48 prøver. SNJ overholdt rensekravet i 2021.

Gjennomsnittlig belastning til anlegget i 2021 var 370 000 pe. Rammen i utslippstillatelsen er 400 000 pe.

IVAR renseanlegg Grødaland

Renseanlegget på Grødaland i Hå kommune er et kjemisk/biologisk anlegg som behandler avløpsvann fra Varhaug, Biosirk Norge AS og industri­området på Kviamarka.

Utslippskravet for renseanlegget er relatert til organisk stoff (BOF5) og suspendert stoff (SS), dvs. primærrensing. Det ble i 2021 tatt ut 26 akkrediterte/godkjente inn- og utløpsprøver fra flotasjons- og SBR-anlegget (kjemisk og biologisk trinn). Rensegraden for hele anlegget var 67 prosent SS-reduksjon og 63 prosent BOF-reduksjon. Alle prøver overholdt primærrensekravet.

Gjennomsnittlig belastningen til anlegget etter forbehandling med rister, sand- og fettfang, var 110 000 pe i 2021. Utslippsrammen er 150 000 pe. Det ble tatt ut 89 tonn fett fra avløpsvannet på Grødaland i 2021.

IVAR renseanlegg Vik

IVAR renseanlegg Vik i Klepp kommune er et biologisk anlegg (aktivslam). Anlegget mottar avløpet fra Time kommune og deler av Klepp kommune.

Utslippsrammen er 80 000 pe og kravet er relatert til organisk stoff (BOF5 og KOF), dvs. sekundærrensing.

Det ble i 2021 tatt ut 26 akkrediterte/godkjente inn- og utløpsprøver. En prøve overholdt ikke sekundærrensekravet. Antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge forurensningsforskriften tre prøver ved uttak av 26 prøver. Renseanlegget på Vik overholdt rensekravet i 2021. 92 prosent av BOF-innholdet og 87 prosent av KOF-innholdet ble fjernet ved anlegget. Gjennomsnittlig belastning i 2021 var 72 000 pe.

IVAR renseanlegg Nærbø

Renseanlegget på Nærbø i Hå kommune er et mekanisk renseanlegg (sil). Anlegget fikk ny utslippstillatelse i november 2016 med krav om primærrensing. Rammen i den nye tillatelsen er 30 000 pe.

Det ble i 2021 tatt ut 26 akkrediterte/godkjente inn- og utløpsprøver. 40 prosent av SS-innholdet og 24 prosent av BOF-innholdet ble fjernet (gjennomsnitt). Anlegget overholdt ikke rensekravet i 2021.

Gjennomsnittlig belastning i 2021 var 19 000 pe.

IVAR renseanlegg Bore

Renseanlegget på Bore i Klepp kommune er et mekanisk anlegg (båndsil). Anlegget fikk ny utslippstillatelse i april 2016 med krav om primærrensing. Rammen i den tillatelsen er 30 000 pe.

Renseanlegget ble oppgradert i 2016 – 2019 og i 2021 ble det installert ny avvanningsløsning for silslammet. Det ble i 2021 tatt 26 akkrediterte/godkjente inn- og utløpsprøver. 25 av prøvene overholdt primærrensekravet. Antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge forurensningsforskriften tre prøver ved uttak av 26 prøver. Anlegget overholdt rensekravet i 2021. 68 prosent av SS-innholdet og 47 prosent av BOF-innholdet ble fjernet ved anlegget.

Gjennomsnittlig belastning i 2021 var 17 000 pe.

IVAR renseanlegg Sirevåg

IVAR renseanlegg Sirevåg i Hå kommune er et mekanisk anlegg (båndsil).

Ifølge utslippstillatelsen skal renseanlegget oppfylle EU sitt krav til primærrensing, men på grunn av den store og varierende industribelastningen benyttes en teoretisk beregning av belastningen ved renseanlegget. Beregnet belastning i 2021 var 9 200 pe. Rensekravet for anlegget er dermed 20 prosent reduksjon av suspendert stoff (SS). 45 prosent (gjennomsnitt) av SS-innholdet ble fjernet ved anlegget i 2021.

IVAR renseanlegg Vigrestad

Renseanlegget på Vigrestad i Hå kommune er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er rensekravet for anlegget 20 prosent reduksjon av suspendert stoff. 53 prosent (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2021.

IVAR renseanlegg Grytnes

Renseanlegget på Jørpeland i Strand kommune er et mekanisk anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 prosent reduksjon av suspendert stoff (SS) dersom belastningen til anlegget er < 10 000 pe. 28 prosent (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2021.

Belastning til anlegget i 2021 var 8 500 – 14 500 pe. Ved ni av elleve prøver var den > 10 000 pe. Det skal i 2022 gjennomføres et prosjekt for å finne årsaken til den høye belastningen.

IVAR renseanlegg Tau

IVAR renseanlegg Tau i Strand kommune er et mekanisk anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 prosent reduksjon av suspendert stoff (SS). 38 prosent (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2021.

IVAR renseanlegg Hjelmelandsvågen

Renseanlegget i Hjelmelandsvågen i Hjelmeland kommune er et mekanisk anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 prosent reduksjon av suspendert stoff (SS). 44 prosent (gjennomsnitt) av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2021.

IVAR renseanlegg Oltedal

IVAR renseanlegget Oltedal i Gjesdal kommune er et biologisk/kjemisk renseanlegg. Ifølge forurensningsforskriften er utslippskravet relatert til fosfor (tot-P). Utslippskravet ble overholdt i 2021. 92 prosent av fosfor-innholdet ble fjernet ved anlegget (gjennomsnitt).


Akkreditering/sertifisering

IVAR er akkreditert for å analysere biokjemisk oksygenforbruk (BOF5), kjemisk oksygenforbruk (KOF), suspendert stoff (SS) og fosfor (P). Alle analysene ble i 2021 utført av akkreditert laboratorium på SNJ.

I tillegg var IVAR akkreditert for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann januar-juni 2021. Våren 2021 ble prøvetaking og mengdemåling innlemmet i ISO-sertifiseringen (ISO 9001 og 14001) og på sertifikatet som ble utstedt 06.04.21 var prøvetaking og mengdemåling inkludert i sertifiseringen.

Det ble tatt akkrediterte prøver januar-mai 2021 og godkjente/sertifiserte prøver fra juni 2021.

Slamproduksjon/-disponering

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) og IVAR renseanlegg Grødaland mottar våtslam fra andre renseanlegg, samt septikslam og organisk avfall fra industri/næringsliv.

2019 var første driftsår med utråtning av matavfall på Grødaland. Utråtning på Grødaland har gitt større produksjon av biogass, men også en del nye driftsutfordringer pga. mye sand i avfallet. I 2021 bestemt å se på muligheter for skille hageavfall fra matavfall for privathusholdninger.

Det ble i 2021 produsert 3 902 tonn Minorga-gjødsel (fullverdig gjødselprodukt) og 277 tonn avvannet slam på SNJ. 98 prosent av slamproduksjonen ble tørket. Totalt 3 629 tonn Minorga-gjødsel eksport til Vietnam i 2021.

På Grødaland ble det i 2021 produsert 9 463 tonn utråtnet slam (biorest, 24,3 prosent tørrstoff) som gikk til landbruk (89 prosent) og jordproduksjon (10 prosent) og grøntareal (1 prosent).

Biogass

Biogassen som produseres i slambehandlingsanlegget i Mekjarvik (SNJ) og på Grødaland blir oppgradert til biometan og levert til Lyse Neo AS. Mengde oppgradert gass i 2021 fra SNJ tilsvarer en energimengde på 22 GWh. For Grødaland utgjorde oppgradert biogass 17 GWh.

Kjetil Gård ved IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Foto: Tom Haga

No results found.

Relaterte artikler

Fakta
Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2021.