Faktadel renovasjon

Faktadel renovasjon

Statusrapport for avdeling Renovasjon for virksomhetsåret 2021.

IVAR Ettersorteringsanlegg Forus. Foto: Tom Haga
IVAR Ettersorteringsanlegg Forus. Foto: Tom Haga

Avfall

Mål

IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet inn i kommunene blir behandlet på en forsvarlig måte. Materialgjenvinning er mest miljøvennlig og blir prioritert fremfor energigjenvinning. Målet er å oppnå 75 prosent sorteringsgrad. Minst mulig avfall blir levert til avfallsdeponi.

IVAR har bygget sorteringsanlegg for restavfall, som sorterer ut plast, metall og papir fra restavfallet. Anlegget inneholder også linje for papirsortering, samt vasking og pelletering av plast. Plastvaskeanlegget er fortsatt under ferdigstillelse.

IVAR Ettersorteringsanlegg Forus. Foto: Tom Haga

Gjenvinning fra husholdninger

Totale mengder

I 2021 kastet private husholdninger i IVAR-regionen 148 591 tonn avfall, en økning på 1,6 prosent i forhold til 2020. Dette er 419 kilo per innbygger. Dette er en utflating etter den kraftige veksten en så fra 2019 til 2020, som i stor grad handlet om endring av vaner i forbindelse med koronapandemien.

I 2021 er det estimert at 743 tonn varer gikk til ombruk.

Av husholdningsavfall ble 56 prosent levert til materialgjenvinning for å bli brukt som råstoff til ulike nye produkter. Dette er en kraftig økning fra 2020. 38 prosent av avfallet ble levert til energigjenvinning. Energien blir brukt til fjernvarme og strømproduksjon. Totalt ble 4,1 prosent av avfallet deponert, dette gjelder urene grusmasser, keramikk, asbest og lignende. Sorteringsgraden er totalt sett 72,6 prosent, like under målet på 75 prosent.

Mat- og hageavfall

Husholdningene sorterte 30 938 tonn mat- og hageavfall i brun beholder, en økning på 2,6 prosent fra 2020. Det produseres biogass av avfallet.

I tillegg ble det levert inn 6 044 hageavfall til gjenvinningsstasjonene, en økning på 16,3 prosent. Dette hageavfallet ble kompostert utendørs på Sele. Sele-komposten blir videre levert til gjenvinningsstasjonene, hvor hageeiere igjen kan komme og hente den.

Papir

Det er mer miljøvennlig og billigere å materialgjenvinne papir enn å brenne eller deponere det. Innbyggerne er flinke til å kildesortere papir, men trenden er at den totale mengden papiravfall som produseres synker. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt, selv om mengden steg noe i 2021. I 2021 ble det behandlet 15 620 tonn for videre behandling. Papp og papir sendes til IVARs ettersorteringsanlegg. Dette anlegget har en egen papirlinje som sorterer papir i fire fraksjoner.

EE-avfall

Forbrukerne kan levere EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) gratis til alle forhandlere, til de kommunale mottakene på gjenvinningsstasjonene og i egen rød beholder i enkelte kommuner. EE-avfall kan inneholde miljøgifter som det er viktig å behandle forsvarlig. I tillegg inneholder EE-avfallet råvareressurser som kan brukes i ny produksjon og en del edle metaller. I 2020 ble det levert 5 243 tonn EE-avfall til de kommunale innleveringsordningene og forhandlere. Det leveres inn alt for lite småelektriske enheter i forhold salgsmengder.

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette avfallet blir samlet inn via gjenvinningsstasjonene til IVAR på Sele og Forus, og via henteordning for rød beholder i Stavanger og Sandnes. I 2021 mottok IVAR 1 683 tonn farlig avfall fra husholdningene. Dette er 4,7 kilo per innbygger.

Plastemballasje

I 2021 ble det sortert ut 9 205 tonn plast, en økning på 14 prosent fra 2020. Økningen skyldes mer stabil drift av anlegget i 2021, samt noe mer restavfall levert. Rundt 50 prosent av dette er blandet plast, som det for tiden ikke finnes materialgjenvinningsordning for, og dette gikk da til energigjenvinning.

Trevirke

IVAR tok i 2021 imot 14 695 tonn trevirke (inkludert impregnert) fra husholdninger på gjenvinningsstasjonene på Sele, Forus og kommunale stasjoner. Dette er en økning på 3,4 prosent. Trevirket er tidligere malt opp til flis og sendt til energigjenvinning. Fra høsten 2021 blir hvitt trevirke sendt til materialgjenvinning.


Gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene har blitt meget populære. 172.000 privatkunder besøkte gjenvinningsstasjonen på Forus, en økning på 3 prosent. Gjenvinningsstasjonen på Sele hadde besøk av 23.248 kunder, en nedgang på 5 prosent. Bruktbutikken på Forus hadde 162.178 kunder.

Gjenvinningsstasjonene mottok 49 055 tonn avfall i 2021, en økning på 7,4 prosent fra 2020.  Publikum sorterte ut 85 prosent av avfallet, litt ned fra 2020. Det er veldig høy sorteringsgrad på våre gjenvinningsstasjoner. 1,5 prosent av varene gikk til bruktbutikk og ombruk.

Drift kommuner/ Renovasjon Ryfylke

IVAR drifter innsamling av husholdningsavfall i Time, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland og Suldal på vegne av kommunene. I Ryfylke er det samlet inn 11.710 tonn, omtrent likt som 2020.  2019. I Ryfylke ble 62,8 prosent av avfallet utsortert, opp fra 61,6 prosent i 2020.

Økningen er i realiteten større siden det er gjort endring i beregning av hageavfall, som har redusert total mengde avfall med 1000 tonn. Mengde restavfall er redusert med ca. 450 tonn fra 2020, mens en har samlet inn mer matavfall og glass i 2021.

Dette skyldes gradvis innføring av firedunksystem i hele regionen. I 2020 fikk Hjelmeland tredunksystem, og i 2021 fikk hele regionen den fjerde dunken for glass utlevert.

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus. Foto: Tom Haga

IVAR avfallsplass Sele

Deponiet på Sele ble stengt i juli 2009. Arealene på Sele er levert tilbake til grunneierne som jordbruksjord. IVAR har ifølge konsesjonen plikt til etterdrift av deponiet i 30 år.


Annet arbeid

Avdeling gjenvinning er aktivt med i Avfall Norge. I tillegg samarbeider vi med kommuner i jevnlige møter.

No results found.

Relaterte artikler

Fakta
Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2021.