Faktadel renovasjon

Faktadel renovasjon

Statusrapport for avdeling Renovasjon for virksomhetsåret 2020.

IVAR ettersorteringsanlegg Forus. Foto: Fredrik Ringe

Avfall

Mål

IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet inn i kommunene, blir behandlet på en forsvarlig måte. Materialgjenvinning er mest miljøvennlig og blir prioritert fremfor energigjenvinning. Målet er å oppnå 75 % sorteringsgrad. Minst mulig avfall blir levert til avfallsdeponi.

IVAR har bygget ettersorteringsanlegg for restavfall, som sorterer ut plast, metall og papir fra restavfallet. Ettersorteringsanlegget inneholder også linje for papirsortering og vasking /pelletering av plast. Plastvaskeanlegget er fortsatt under ferdigstillelse.

IVAR ettersorteringsanlegg Forus. Foto: Fredrik Ringe

Gjenvinning fra husholdninger

Totale mengder

I 2020 kastet private husholdninger i IVAR-regionen 146 175 tonn avfall. Dette er 439 kg per innbygger, en økning på 8,7 % fra 2019. Den kraftige veksten skyldes i stor grad endring av vaner knyttet til koronaviruset, se egen tekst i årsrapporten.

For andre år på rad steg mengden papir, etter flere år med nedadgående trend. Papirmengden steg med 4,4 %.

I 2020 er det estimert at 433 tonn varer gikk til ombruk.

Av husholdningsavfallet ble 50,1 % levert til materialgjenvinning for å bli brukt som råstoff til ulike nye produkter, en svak nedgang fra 2019. 43,6 % av avfallet ble levert til energigjenvinning. Energien blir brukt til fjernvarme og strømproduksjon.Totalt ble 4,1% av avfallet deponert, dette gjelder urene grusmasser, keramikk, asbest etc. Sorteringsgraden er totalt sett 69,4 %, litt under målet på 75 %.

Mat- og hageavfall

Husholdningene sorterte 30 132 tonn mat- og hageavfall i brun beholder, en økning på 1,2 % fra 2019. Det produseres biogass av avfallet.

I tillegg ble det levert inn 5196 tonn hageavfall til gjenvinningsstasjonene, en økning på 13,3 %. Dette hageavfallet ble kompostert utendørs på Sele. Sele-komposten blir solgt til hageeiere som henter kompost på gjenvinningsstasjonene.

Papir

Det er mer miljøvennlig og billigere å materialgjenvinne papir enn å brenne eller deponere det. Innbyggerne er flinke til å kildesortere papir, men trenden er at den totale mengden papiravfall som produseres synker. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt, selv om mengden steg noe i 2020. I 2019 ble det behandlet 15 123 tonn for videre behandling. Papir sendes til IVARs nye ettersorteringsanlegg. Dette anlegget har en egen papirlinje som sorterer papir i fire fraksjoner.

EE-avfall

Forbrukerne kan levere EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) gratis til alle forhandlere, til de kommunale mottakene på gjenvinningsstasjonene og i rød beholder (enkelte kommuner). EE-avfall kan inneholde miljøgifter som det er viktig å behandle forsvarlig. I tillegg inneholder EE-avfallet råvareressurser som kan brukes i ny produksjon samt en del edle metaller. I 2020 ble det levert 3 927 tonn EE-avfall til de kommunale innleveringsordningene og til forhandlere, omtrent likt som i 2019. Det leveres inn alt for lite småelektriske enheter sammenlignet med salgsmengden.

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette avfallet blir samlet inn via gjenvinningsstasjonene til IVAR på Sele og Forus, og via henteordning for rød beholder i Stavanger og Sandnes. I 2020 mottok IVAR 1 442 tonn farlig avfall fra husholdningene. Dette er 4,3 kg per innbygger.

Plastemballasje

Fra 2020 har alle kommuner lagt ned egen plastinnsamling, og innbyggerne leverte plast sammen med restavfall til ettersorteringsanlegget. I 2020 ble det sortert ut 8 045 tonn plast, en økning på 32 % fra 2019. Økningen skyldes mer stabil drift av anlegget i 2020, samt noe mer restavfall levert. Ca 50 % av dette er blandet plast, som det for tiden ikke finnes materialgjenvinningsordning for, og dette gikk da til energigjenvinning.

Trevirke

IVAR tok i 2020 imot 14 200 tonn trevirke (inkludert impregnert) fra husholdninger på gjenvinningsstasjonene på Sele, Forus og kommunale stasjoner. Dette er en økning på 17 prosent. Trevirket blir malt opp til flis på Hogstad komposteringsanlegg og sendt videre til flisfyringsanlegg i Sverige.


Gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene har blitt meget populære. 166.935 privatkunder besøkte gjenvinningsstasjonen på Forus, en økning på 20 %. Gjenvinningsstasjonen på Sele hadde besøk av 24.529 kunder, en økning på 48 %. Begge stasjonene var stengt i perioden 13. mars til 1. april grunnet koronaviruset.

Gjenvinningsstasjonene mottok 45 653 tonn avfall i 2020, en økning på 16,5 % fra 2019. Publikum sorterte ut 86,2 % av avfallet, litt opp fra 2019. Det er veldig høy sorteringsgrad på våre gjenvinningsstasjoner. 1,8 % av varene gikk til bruktbutikk og ombruk.

Drift kommuner/ Renovasjon Ryfylke

IVAR drifter innsamling av husholdningsavfall i Time, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland og Suldal på vegne av kommunene. I Ryfylke er det samlet inn 12.752 tonn, en økning på ca 6 % fra 2019. I Ryfylke ble 61,6 % av avfallet utsortert, opp fra 52 % i 2019. Dette skyldes gradvis innføring av 4-dunksystem i hele regionen. I 2020 fikk Hjelmeland 3-dunksystem.

Justyna Malgorzata Storemyr i betalingsbua på IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Foto: Fredrik Ringe

IVAR avfallsplass Sele

Deponiet på Sele ble stengt i juli 2009. Arealene på Sele er levert tilbake til grunneierne som jordbruksjord. IVAR har ifølge konsesjonen plikt til etterdrift av deponiet i 30 år.


Annet arbeid

Avdeling gjenvinning er aktivt med i Avfall Norge. I tillegg samarbeider vi med kommuner i jevnlige møter.

No results found.

Relaterte artikler

Fakta
Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2020.