Faktadel vann

Faktadel vann

Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2020.

IVAR vannbehandlingsanlegg, Langevatn. Foto: Anne Lise Norheim.

Generelt

IVAR eier og drifter 7 vannbehandlingsanlegg (Langevannsverket, Hagavatn reservevannverk, Store Stokkavatn krisereservevannverk, Oltedal vannverk, Dirdal vannverk, Krokarheia vannverk og Hauskje vannverk).

I 2020 har vi tillegg hatt driftsansvaret for 3 vannbehandlingsanlegg i Strand kommune (Meling, Lynghaug og Preikestolen) og 4 vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun) samt fordelingsnettet i 3 kommuner (Time, Strand og Hjelmeland).


Langevannsverket

Vannverket benytter overflatevann som kilder. Anlegget er det største i regionen og har kapasitet til å behandle 2500 l/sekund. Vannet behandles ved at det tilsettes CO2 for å senke pH og deretter filtreres gjennom marmorfilter. Vannet desinfiseres med UV-behandling og en liten tilsats av klor. Grafen under viser oversikt over vannforbruket siden 1997. I 2020 ble det levert 41,4 Mill m3 fra Langevatn vannbehandlingsanlegg.

Det stilles krav i Drikkevannsforskriften til vannkvaliteten. Enkelte parametre overvåkes kontinuerlig, mens andre tas det stikkprøver av. Miniumumsfrekvensen de ulike parametrene overvåkes med er gitt i drikkevannsforskriften, men for flere av parametrene tar IVAR hyppigere prøver enn det vi er pålagt. Resultatene for en del viktige vannkvalitetsparametere for renvann ut av anlegget er vist i tabellen nedenfor. Som en ser av tabellen, tilfredsstiller IVAR kravene i drikkevannsforskriften og de fleste anbefalinger fra Mattilsynet.

ParameterEnhetVannkvalitet LangevannsverketGrenseverdi iht Drikkevannsforskriften av 01.01.2017
Min. MaksSnitt
pH7,78,17,96,5-9,5
Alkalitetmmol/l0,621,100,92-
Kalsiummg/l172219,6-
FargemgPt/l2147Akseptabel for abonnentene, Mattilsynet anbefaler under 20
Total organisk karbonmgC/l1,01,81,5Ingen unormal endring
TurbiditetFTU0,051,400,18Akseptabel for abonnentene, Mattilsynet anbefaler under 1 FTU
E.colicfu/100 ml0000
Koliforme bakteriercfu/100 ml0000
Kimtallcfu/ml0573100

Langevannsverket er utvidet og nye behandlingstrinn skal tas i bruk. Bygningsmassen er ferdigstilt og anlegget har vært testkjørt i 2020. Vann fra det nye anlegget forventes å leveres på nettet sommeren 2021.

For å øke kapasiteten på råvannsforsyningen har IVAR søkt NVE om å få bruke Birkelandsvatn som ny råvannskilde. Dette fikk vi konsesjon fra NVE på i august 2018. Vedtaket ble påklaget og søknaden har vært til behandling av OED. I mai 2020 fikk vi et endelig vedtak som gir IVAR rett til å ta ut vann fra Birkelandsvatn.

Vi får hvert år mange henvendelser fra skoler, organisasjoner etc. om besøk på Langevatn VBA. Generelt stiller vi oss positiv til slike forespørsler. Vi håper at skolebesøk kan bidra til økt rekruttering til VA-bransjen på sikt. På grunn av koronasituasjonen har vi ikke tillatt denne typen besøk siden 12. mars 2020. Når vi kan lette på koronarestriksjonene både ønskes og forventes økt besøksaktivitet fra vannbransjen og at skolebesøkene gjenopptas.

IVAR har hatt flere ledningsbrudd det siste året. Det første var ved Foss-Eikeland i Sandnes. Årsaken var en sprukket muffe på Jærledningen. Lekkasjen forårsaket oversvømmelse på et jorde, og ingen materielle skader for naboer. Ingen abonnenter mistet vanntilførsel i timene til lekkasjen var utbedret.

Ved Kvelluren i Sandnes var det flere påfølgende brudd i samme område. Det ble funnet sprekker flere steder på ledningen. Årsaken var at rør hadde beveget seg i forhold til kulvert. De materielle skadene av lekkasjen var beskjedne og ingen abonnenter mistet vanntilførselen.


Hagavatn reservevannverk

Hagavatn er en råvannskilde som har god kvalitet og med et lavt fargetall. Det er etablert en enkel vannbehandling med klordosering og tilsetting av lut. Vannverket prøvekjøres fire ganger i året for å opprettholde beredskapen. Det har ikke vært behov for vannleveranser fra Hagavatn i 2020. Det nære området til nedbørsfeltet for Hagavatn er preget av en omfattende utbygging av vindturbiner. Vi har vært på befaring ved vindmøllene som står i nedbørsfeltet og har løpende kontakt med utbyggerne for å unngå mulighetene for forurensing av råvannskilden.


Store Stokkavatn krisereservevannverk

Store Stokkavatn skal bare benyttes ved eventuelt større hendelser med svikt i ordinær vannforsyning over flere dager. Vannverket har installert UV-anlegg og vil tilsette klor. Anlegget testkjøres en gang i kvartalet.


Vannforsyning Dirdal – Gilja

Råvannskilden er to løsmassebrønner nederst i Dirdal. Vannet pumpes inn til et vannbehandlingsanlegg hvor vannet siles, tilsettes vannglass (silikat) for å hindre korrosjon og til slutt UV for desinfeksjon. Vannkvaliteten overvåkes rutinemessig. Vannkvaliteten i 2020 har vært tilfredsstillende.


Vannforsyning Oltedal

Oltedal vannverk består av to grunnvannsbrønner. Vannet behandles med UV for desinfeksjon og tilsetting av vannglass for korrosjonskontroll. Det er avdekket en vannprøve med koliforme bakterier, øvrige prøver har tilfredsstilt kravene i drikkevannsforskriften. Oltedal vannverk inngår i IVARs overordnede beredskapssystem som krisevannforsyning.


Vannverk i Strand kommune

Krokarheia vannverk

Vannverk er det største i Strand kommune og benytter overflatevann som kilde. Vannet behandles etter Moldeprosessen med tilsats av jernklorid som koaguleringsmiddel og desinfiseres med klor. Det er i 2020 produsert 1,48 mill m3 mot 1,45 mill m3 i 2019. Prøvetaking har avdekket forhøyede kimtall og koliforme bakterier. De øvrige parameterne har vært tilfredsstillende.

Lynghaug vannverk

Vannkilden er et borehull som forsyner et mindre boligfelt under utvidelse. I tillegg leverer vannverket til en skole og et bedehus. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon og lufting. Prøver tatt etter vannbehandlingen viser tilfredsstillende vannkvalitet.

Preikestolen vannverk

Som kilde for drikkevann benyttes grunnvann. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon, lufting og alkalisering. Resultatene fra prøver av renvannet viser at drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.

Meling vannverk

I forbindelse med kommunesammenslåingen ved årsskifte 2020 ble Meling overført til Strand kommune. Vannverket har 2 brønner. Vannet UV-behandles før det sendes på nettet. Vannkvaliteten har hatt forhøyet kimtall, men de øvrige parameterne har tilfredsstillende kvalitet.


Vannverk i Hjelmeland kommune

IVAR drifter vannverkene Hauskje, Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun.

Hauskje vannverk

Vannverket benytter et humuspåvirket overflatevann som kilde. Vannet behandles med membranfiltrering, filtrering gjennom marmorfilter og UV-belysning to ganger. I 2020 produserte vannverket 403 189 m3 vann mot 464 531 m3 i 2019. Vannkvaliteten har vært tilfredsstillende.

Årdal vannverk

Vannkilden er løsmassebrønn plassert nær Årdalselva. Vannbehandlingen består av tilsetting av vannglass og et utluftingssystem (Radionette) for fjerning av kullsyre. UV benyttes som desinfeksjon. Vannprøvene fra Årdal vannverk har hatt tilfredsstillende kvalitet.

Jøsenfjord vannverk

Vannkilden er en borebrønn og vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon. Samtlige prøver som er testet har vist tilfredsstillende vannkvalitet.

Skiftun vannverk

Vannkilden er to borebrønner og vannet desinfiseres med UV. Vannkvaliteten er tilfredsstillende.

Fister vannverk

Vannkilden er et lite vann der råvannet først renner gjennom to selvspylende grovfilter før det videre renner gjennom et marmorfilter. Etter marmorfilteret desinfiseres vannet gjennom UV før det pumpes ut til høydebassenget. Vannkvaliteten fra Fister vannverk har vært tilfredsstillende.


Ledningsnett i Kvitsøy, Strand og Hjelmeland

IVAR har i 2020 hatt driftsansvaret for ledningsnettet i Kvitsøy-, Time-, Strand- og Hjelmeland kommune.

Kvitsøy

Av de testede prøvene er det påvist to prøver med forhøyet kimtall. Utover dette har vannkvaliteten vært god.

Time

Det er foretatt årlig inspeksjon av aktuelle høydebasseng. Det er benyttet et eksternt firma som foretar kontrollen av dykkere i dykkerdrakt med kamera, mens bassenget er i drift.

Det er utført 20 lekkasjereparasjoner i kommunen. 25 vannkummer er skiftet og det er lagt 2672 meter med ny ledning og 2327 meter er skiftet. Det er funnet 1 prøve med kimtall over grenseverdi. De øvrige prøvene og parameterne har vært tilfredsstillende.

Strand

Nettvannprøvetestingen viser tilfredsstillende kvalitet på alle prøver utenom 5. 4 av disse hadde avvik på kimtall og den siste på koliforme.

Hjelmeland

Vannprøver tatt på ledningsnettet i Hjelmeland viser 4 prøver med kimtallsresultat over grenseverdi, 5 prøver med funn av koliforme bakterier. Ingen av disse påviste E.coli.

No results found.

Relaterte artikler

Fakta
Statusrapport for avdeling Avløp for virksomhetsåret 2020.