Styrets beretning

Styrets beretning

Styrets beretning omfatter både morselskap og konsern og gir en fyllestgjørende informasjon om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2020/2021.

Foto: Fredrik Ringe.

Organisasjon

Eierforhold

IVAR IKS eies av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Time, Strand og Hjelmeland. Suldal kommune er nytt medlem fra 01.01.2021.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger kommune, men drifter anlegg og infrastruktur i alle eierkommunene.

Styrende organer

Eierkommunene velger representanter til representantskapet. Det er representantskapet som velger styre, og styret velger selv leder. To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte.

Representantskapet

I representantskapet har det i 2020 vært til sammen 25 representanter valgt fra kommunene med denne fordelingen: Gjesdal 1, Hå 1, Klepp 1, Kvitsøy 1, Randaberg 1, Sandnes 5, Sola 2, Stavanger 10, Time 1, Strand 1 og Hjelmeland 1 representant. Følgende valgte representanter for perioden 2020-2024 utgjorde IVARs representantskap for 2020:

 • Gjesdal: Frank Oftedal
 • Hå: Jonas Skrettingland
 • Klepp: Sigmund Rolfsen (nestleder)
 • Kvitsøy: Stian Giil Bjørsvik
 • Randaberg: Jarle Bø
 • Sandnes: Iselin Høle, Sigurd Sjursen, Jan Refsnes, Inger Anita Merkesdal, Reidar M. Thu, Sola: Trond Sel, Siri Jordbrekk,
 • Stavanger: Jarl Endre Egeland (leder), Hilde Faret Born, Dagny Sunnanå Hausken, Helge Arntzen, Åse Lill Skår, Katrine Lilleland, Snorre Egeberg Johnsen, Leif Arne Moi Nilsen, Ingebjørg Folgerø, Jan Erik Søndeland
 • Time: Andreas Vollsund
 • Strand: Irene H. Lauvsnes
 • Hjelmeland: Gaute Hauge
 • Gerd Helen Bø representerer Suldal kommune som er ny eierkommune fom. 01.01.2021

Styret

Styret består av følgende 7 medlemmer:

 • Stanley Wirak (leder)
 • Sara Mauland (nestleder)
 • Trygve Andre Meyer
 • Hilda Bådsvik
 • Reinert Kverneland
 • Anne Waldemar (ansattes representant)
 • Tore Morten Hope (ansattes representant)

IVAR IKS har over 200 ansatte og skal i henhold til IKS-loven ha to observatører. Observatører er: Geir A. Strømland og Eline Nilsen Furre.

Arbeidsmiljøutvalg

Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ved årsskiftet 2020/2021:

 • Fra ledelsen: Ingrid Nordbø, Audun Roaldkvam og Njål Erland.
 • Fra de ansatte: Anne Waldemar, Asle Sikveland og Unni Synnøve Lea.

Representant fra bedriftshelsetjenesten (Avonova) og KS/HMS-ansvarlig Astrid Salvesen møter i tillegg fast i utvalget.

HMS

IVAR har et velfungerende system for å ivareta helse-, miljø og sikkerhet for de ansatte. Alle avdelinger har et selvstendig HMS-ansvar som står i forhold til den drift og aktivitet avdelingen utfører. Hendelser (avvik eller uønskede hendelser) meldes elektronisk i et system for hendelsesbehandling.

Organisasjonen har hatt et langsiktig mål om at sykefravær skal være under 4 %. I 2020 var sykefraværet 5,39 %. Det er høyere enn målsetning, og følges opp av ledelsen.

Sykefravær er tema på alle møter i AMU, og vi har ikke funnet grunn til å tro at sykefraværet er arbeidsrelatert. I tillegg har 2020 vært preget av Korona, og de ansatte har, med bakgrunn i anbefalinger fra myndighetene, hatt en lavere terskel for å være hjemme, også med mindre forkjølelsessymptomer.

IVAR har i 2020 hatt 7 hendelser med personskade, der 1 av skadene medførte fravær. Hendelsene har oppstått i vår driftsorganisasjon, og ingen av hendelsene er gjentakende. Selskapet har bedriftslegeordning og sykefraværsoppfølging. Bedriftslegeordningen omfatter målrettede arbeidsrelaterte helseundersøkelser, og bistand til vurderinger av arbeidsmiljø og øvrige kartlegginger.

Internkontroll og ISO-sertifisering

Det er utarbeidet et internkontrollsystem som skal sikre at aktivitetene i selskapet utføres etter de krav som er angitt i lover og forskrifter. IVAR er sertifisert i henhold til NS-ISO 9001:2015 og NS-ISO 14001:2015 og blir årlig revidert for å verifisere at kravene i standardene overholdes.


Ytre miljø

IVAR er en virksomhet med viktige oppgaver innen vann, avløp og renovasjon. Selskapet driver innenfor de krav som er satt av myndighetene, og overvåker og måler aktiviteter som kan påvirke det ytre miljø. Dette er formalisert gjennom ISO-sertifiseringen. Flere detaljer finnes under hvert hovedområde for vann, avløp og renovasjon i denne årsrapporten.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

IVAR arbeider bevisst med strategi- og tjenesteutvikling. I denne prosessen er det lagt vekt på at det er viktig å utvikle IVAR som et verktøy for regional utvikling. Dette betyr blant annet at selskapet skal være proaktivt og tilrettelegge for en miljøbevisst utvikling av industri, næringsliv og samfunn på generell basis, men særlig innen egne kjernevirksomheter og virksomheter avledet fra disse.

Selskapet jobber kontinuerlig med forskning og utvikling innenfor de primære fagområdene vann, avløp og renovasjon. Flere av de ansatte har utgitt artikler innen sine spesialfelt, og noen har vært benyttet som foredragsholdere både nasjonalt og internasjonalt.

IVAR IKS deltar i flere prosjekter og arbeidsgrupper innen vann og avløp. Her kan nevnes;

Materialgjenvinning av tekstiler

Utvikling av et regionalt innsamlings- og sorteringssystem for alle typer tekstiler. Samarbeidsprosjekt med Stavanger, Sandnes og Fretex.

Kjemisk gjenvinning

Kjemisk gjenvinning av PET emballasje og polyesterbasert tekstil. IVAR deltar som råvareleverandør. Mepex Consult AS og RISE IVF AB er utrederne. Handelens Miljøfond finansierer.

Produktutvikling gjenvinningsplast

Utvikling av rørklemmer, basert på IVARs gjenvinningsplast. Produktutvikling hos Bryne Plast.  Støtte fra «Katapult»-programmet.

Utvikling av LDPE-granulat egnet til produksjon av plastposer. Kommende samarbeidsprosjekt med Serviteur Bygland AS.
Intensjonsavtale med Lærdal Medical om bruk av gjenvunnet IVAR-plast, samt gjenvinning av Lærdal-plast.

Robotsortering

Videreutvikling av robot-løsning for plukk av batterier i ettersorteringsanlegget. Sammen med Robot Norge AS.

MEMINOR (prosjektperiode 2016 – 2020)

Dette er et prosjekt med oppstart i 2016 der deltakere er 7 vannverk (deriblant IVAR)  og 4 universitet i Skottland, Norge og Sverige. Hensikten er å oppsummere erfaringer fra ulike typer membrananlegg både i forhold til forskjellige membrantyper og humussammensetning og å kunne foreslå tiltak for å optimalisere driften av anleggene. Prosjektet inkluderer også analyse av prøver fra de deltakende vannverkene. Koronasituasjonen har forsinket prosjektet. Det forventes avsluttet 2021.

LOSINOR (prosjektperiode 2017 – 2020)

Målet for prosjektet er å utvikle kompetanse og analysetilbud/verktøy for lukt- og smaksproblematikk for vannsektoren i Norge. Sammen med 7 andre vannverk i Norge, SINTEF og Norsk Vann har IVAR deltatt på prosjektet LOSiNOR. Prosjektet vil utrede fire prioriterte lukt- og smaksproblemstillinger, med respektive arbeidsgrupper. Arbeidet ble startet i 2017 og var forventet avsluttet i 2020. Koronasituasjonen har forsinket prosjektet. Det vil avsluttes i 2021.

BARRINOR (prosjektperiode 2019-2021)

Prosjektet er et samarbeid mellom vannverk (9 vannverk deriblant IVAR), FoU-miljøer og analyseinstanser (SINTEF, NIVA og NMBU), rådgivende ingeniørfirmaer  og Norsk Vann.  BARRiNOR har som hovedmålsetting å bidra til en sikrere drikkevannsforsyning ved å kartlegge og dokumentere barriereeffektene ved norske vannbehandlings-anlegg, herunder typisk norske prosessutforminger og driftsformer. Slik dokumentasjon finnes ikke i dag. IVAR har bidratt med forsøk utført i pilotanlegget på Langevatn. Det vil også bli levert prøver for mikrobiologisk kartlegging av vannkvalitet fra gammel og ny vannbehandling. Koronasituasjonen har forsinket prosjektet og prosjektet vil forlenges ut i 2022.

PFAS (Prosjektperiode 2020-2021)

Norsk Vann har satt i gang et prosjekt for å kartlegge forekomst av PFAS i råvann og rentvann fra norske vannverk. Flere vannverk deltar med prøver (deriblant IVAR) og NIVA, FHI og Mattilsynet deltar i vurderingene av resultatene. Bakgrunnen for prosjektet er at den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, har foreslått en dramatisk skjerping (faktor 100-2000) i tålegrensen for PFAS. Norsk vann ønsker med dette prosjektet å innhente kunnskap om statusen i Norge. Prosjektet ble startet i 2020 og vil avsluttes i 2021.

Medlem av referansegruppen for Norsk Vann-prosjektet: Forvaltning av nedbørfelt for overflatevannkilder

Unni Synnøve Lea har deltatt i arbeidsseminar og innspill til utarbeidelsen av ny rapport om forvaltning av nedbørsfelt. Rapport 254:2020.

Pro-Flo –  Filterteknologi (2018-2021)

Pilottesting av filter for behandling av avløpsvann og slam.

Koronavirus i avløpsvann (2020)

IVAR IKS samarbeidet med NORCE Norwegian Research Centre AS om bruk av molekylærgenetiske metoder for å overvåke koronavirus i avløpsvann. Hensikten med prosjektet var å få oversikt over smittesituasjonen i regionen og dermed få et godt grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak.

Medlem av styringsgruppen for Norsk Vann-prosjektet: Mikroforurensninger og legemidler (2020-2021)

Hovedmålet for prosjektet var å etablere et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kilder og skjebne til mikroforurensninger og legemidler som havner i avløpsvannet. Eline Nilsen Furre har deltatt i arbeidsmøter og gitt innspill til utarbeidelsen av ny rapport om prioriterte miljøgifter og legemidler.

WIDER UPTAKE (2020 – 2024)

EU prosjekt om sirkulærøkonomi i vannbransjen hvor IVAR er partner sammen med en rekke norske og internasjonale partnere som involverer både universiteter, forskningsinstitutter, offentlige og private bedrifter. Gjenvinning og ressursutnyttelse fra avløp og slam er sentrale tema i prosjektet og er langt på vei i tråd med satsingen IVAR alt gjør på dette feltet, og deltakelse i dette prosjektet vil styrke denne satsingen ytterligere. Det pågår nå forskningsaktiviteter knyttet til fosforgjenvinning i pilot-skala i samarbeid med en masterstudent ved UiS og optimalisering av renseanlegget for biologisk fosforfjerning i samarbeid med NTNU.

Bransjenorm biogassanlegg (2019 -..)

Modell som har blitt utviklet for å beregne bærekraften i produksjonen av biogass og som skal bidra til å gjennomføre analyser av anlegg for å øke bærekraften. Dette forventes å bli en del av rapporteringen til miljømyndighetene i fremtiden. IVAR har her spilt en sentral rolle i uttesting og videre utvikling av modellen. De fleste store biogassanleggene i Norge vil implementere og bruke denne modellen på sine anlegg. Modellen er nå (2020) ferdig utviklet og tatt i bruk, og vil evalueres ettersom man får erfaringer med den. Dette er vesentlig for IVAR for å kunne dokumentere klimanytten av biogassen i fremtiden. I tillegg er den et godt verktøy for å evaluere klimaeffekt av tiltak på anleggene.

MAFIGOLD (2019-2022). Utnytting av ressurser i organiske restprodukter (husdyrgjødsel, fiskeslam, matavfall mv.).

Fremdriften i prosjektet er noe påvirket av koronasituasjonen, og avslutning vil trolig bli utsatt med et år. IVAR’s bidrag til prosjektet har i hovedsak vært levering av «råstoffer» (biorest, fiskeslam mv.). I tillegg leverer vi et indirekte bidrag gjennom bruk av «gjødselfabrikkpiloten» (konteineren). Den er fortiden utlånt til Grønn Vekst (også en del av MAFIGOLD-konsortiet) som utfører forsøk med den for MAFIGOLD-prosjektet.

Profilering av mikrobiologiske samfunn i sjø (2019-2020).

Prosjektet ble fullført med rapport i løpet av våren 2020. Prosjektet brukte molekylærgenetiske metoder for å skille mikrobiologisk forurensning fra avløpsledningen på Borestranda fra mikrobiologiske påvirkning fra Figgjoelva. Prosjektet viste at det var ingen påvisbar virkning av avløpsvannet langs stranda.


Bemanning, likestilling og diskriminering

Personell

Gjennomsnittlig antall faste stillinger i 2020 var 261,42 som utgjør 225,44årsverk. I tillegg kommer i gjennomsnitt 7,33 lærlinger.

Ved årsskiftet bestod ledergruppen av adm. direktør Ingrid Nordbø, avdelingsleder økonomi og administrasjon Jostein Karlsen, avdelingsleder drift VA Ernst Georg Hovland, avdelingsleder plan og utbygging Njål Erland, avdelingsleder gjenvinning Audun Roaldkvam, avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Beadle, personalansvarlig Elisebet Håland, KS/HMS-leder Astrid Salvesen og markedsansvarlig John Prestegård. Karlsen er blant 26 ansatte som har ansattlån i IVAR.

IVAR er en kommunal-teknisk virksomhet. Av de ansatte var 30,27 % kvinner og 69,73 % menn. Ledergruppen har i 2020 bestått av 5 menn og 4 kvinner. I tillegg er det 2 kvinnelige driftssjefer (1 fra 01.01.2021) og 2 kvinnelige seksjonsledere. Styret i IVAR består av 3 kvinner og 4 menn. IVAR er opptatt av å lønne likt for likeverdig arbeid og selskapet har et kjønnsnøytralt stillingsvurderings- og lønnssystem. Gjennomsnittsalderen var pr. 31.12.2020 44,49 år mot 43,30 år i 2019. Selskapet jobber for å få en jevnere fordeling mellom kjønnene og større aldersspredning.

IVAR arbeider med det formål å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsevne og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Dette formål skal gjenspeiles i selskapets personal- og rekrutteringspolitikk, samt så langt det er mulig tilrettelegges for ved praktisk utforming av arbeidssteder.


Økonomi

Inntekter

Inntektene kommer fra salg av drikkevann, rensing av avløpsvann og avfallsbehandling. Vann og avløp betales delvis etter målt forbruk og delvis som et fastledd fordelt etter antall innbyggere i eierkommunene. Salg av avfallsfraksjoner som materialgjenvinnes gir inntekter som godskrives renovasjon.

Statlige reguleringer setter krav til hvordan selskaper som arbeider med vann, avløp og renovasjon skal beregne priser for inndekning av kostnadene. Selve metoden kalles selvkostmetoden og beskrives i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Retningslinjene lovfestes i ny kommunelov med virkning fra og med 2020. Ny veileder er nå under utarbeidelse.

Resultatoppstillingen viser for inntektene samlet en økning fra 2019 til 2020. Det påpekes her at under-/overskudd på de tre selvkostområdene håndteres regnskapsmessig med inntektsøkning/-reduksjon med motpost i balansen. Selskapet har dessuten en inntektsøkning knyttet til investeringer utført for eierkommuner med utvidet driftsavtale. Disse investeringene utføres av IVAR og viderefaktureres de aktuelle kommunene, og framgår dermed som driftskostnader og tilsvarende driftsinntekter i IVARs regnskap.

Det vises for øvrig til note 3 og 11 for spesifikasjon av økonomiske resultater.

Kostnader

Gjennom arbeidet med oppfølging av budsjett og økonomiplan settes fokus både på kostnader og investeringer. De enkelte områder arbeider med rammer for drift som følges opp gjennom jevnlig rapportering. Kostnadskontroll og effektivitet må balanseres mot kvalitet og miljø.

Resultat

Selvkostresultatene føres som nevnt i balansen som gjeld eller fordring i forhold til eierkommunene. For vann var det i 2020 et overskudd på 17,4 mill. mot et budsjettert underskudd på kr 15 mill. Avviket skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader på grunn av forskjøvet framdrift investeringer. Resultatet for avløp viste et overskudd på 32,5 mill. kroner mot budsjettert underskudd på kr 10 mill. Merinntekter som følge av økt mottatt avløpsvann som følge av store nedbørsmengder, samt lave rentekostnader er hovedforklaring på avviket. For renovasjon ble det på grunn av forventede innkjøringsutfordringer for IVARs ettersorteringsanlegg budsjettert med underskudd på kr 8,1 mill. Smittesituasjonen med forsterkede utfordringer for ettersorteringsanlegget, reduserte priser og volumnedgang for papp og papir medførte at underskuddet for renovasjon ble på kr 42,7 mill. Det vises til note 11 for resultater på de enkelte selvkostområdene.

IVAR overtok per 01.01.2020 Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) Selvkostvirksomheten gikk inn i IVAR IKS under eget resultatområde for IVAR Renovasjon Ryfylke. Dette selvkostområdet gikk med et underskudd på kr 6,9 mill. mot budsjettert underskudd på kr 1,1 mill Økte kostnader knyttet til utrulling av 3 dunk system for innsamling, ekstrakostnader som følge av smittesituasjonen, samt inntektssvikt er hovedforklaringer på budsjettavviket.

Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet for IVAR IKS (morselskapet) et underskudd på kr 425 852 før skatt. Resultatet skyldes underskudd på kr 1,4 mill. for finansposter fordi kalkylerentene har vært lavere enn selskapets lånegjeldsrenter, samt avsetning til etterdrift Sele med kr 0,3 mill. Samtidig har vi overskudd fra IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS er på kr 1,3 mill., og vi får dermed et underskudd før skatt på kr 425 852.

Årets resultat etter skattekostnader viser et underskudd på kr 676 577, se note 3. Underskuddet føres mot annen opptjent egenkapital.

Tilsvarende kommentarer som i avsnittene ovenfor gjelder også for konsernet.

Disponering av resultat

Føres mot annen opptjent egenkapital kr 676 577

Balanse

Bokførte anleggsmidler representerer de investeringene som er foretatt innenfor hvert enkelt område redusert for avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger basert på objektenes gjenværende økonomiske levetid. Totalt er det investert for kr 280 mill. i 2020. For spesifikasjon av investeringene viser vi til note 5 og 6.

Pensjonsansvar

Pensjonsansvaret er dekket gjennom en pensjonsordning i KLP og er regnskapsført i henhold til god regnskapsskikk- NRS 6. IVAR har ingen ordninger utover avtalen med KLP, og viser ellers til note 2 for spesifikasjon av våre pensjonskostnader.

Organisering næringsvirksomhet

IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap – IVAR Næring AS som har andeler i Forus Energigjenvinning Holding AS, Stølskraft AS, Minorga Vekst AS, Svåheia AS og Biogass Konsortium AS.

Næringsvirksomheten foregår i IKS’et som fakturerer IVAR Næring AS for en forholdsvis andel av kostnadene med et påslag i henhold til aksjelovens krav om armlengdes avstand. Det er IVAR Næring AS som så fakturerer næringskundene.

Det er på bakgrunn av at IVAR eier IVAR Næring AS at de utgjør et konsern og avlegger konsernregnskap.

Skatt

IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert som skattepliktig virksomhet. Skattekostnad på kr 250 725 i 2019 gjelder resultat for næringsvirksomheten i IVAR IKS. Det vises til note 10. Næringsvirksomheten i IVAR IKS blir ført som salg til IVAR Næring AS.

Finans-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko

IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån på kr 4,150 mill. Dette betyr at selskapet må være bevisst sin finansielle risiko i forhold til rentenivå.

IVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor kreditt-, likviditets- eller markedsrisiko. Dette fordi selskapet, pga. sin soliditet, ikke har problemer med å oppta nye lån fra eksterne finansinstitusjoner. Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer som gir en viss forhåndsinnkreving, men innfor regelverket som sier at overskudd kan framføres inntil 5 år.

For IVAR som selvkostbedrift gjelder at en kalkylerente som bygger på 5 års swaprente med et påslag på 0,5 % belastes gebyrgrunnlaget, og må sees opp mot selskapets rentekostnader knyttet til lånegjeld. Lånegjeldsrentene er i hovedsak knyttet til 3 mnd. nibor med en margin på i snitt 0,55 %. Kalkylerenten er dermed normalt høyere enn lånegjeldsrentene, men noen år kan forholdet være motsatt som i 2020 med kr 1,4 i høyere lånegjeldsrenter. For å håndtere dette forholdet vedtok styret i sak 2018/30 Rentestrategi at renteoverskudd det enkelte år skal avsettes til rentefond til bruk i år der lånerente overstiger kalkylerente. Rentefondet inngår i Annen oppspart egenkapital.

Kontantstrøm

Likviditeten i IVAR er god. Selskapet har i 2020 tatt opp nye lån innenfor den vedtatte rammen som opprinnelig gjaldt 2019 i økonomiplanen. Vedtatt låneopptak for 2020 er utsatt til 2021 fordi vi har hatt forskyvninger i framdrift for større investeringsprosjekter. For spesifikasjon av kontantstrømmer vises ellers til regnskapsoppstillingen.

Hovedårsaken til forskjellen mellom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultatet er årets avskrivninger og påløpt, ikke mottatte inngående fakturaer. Kontantstrøm til investeringsaktiviteter gjelder i hovedsak investeringer i nye anlegg, mens kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er netto opptak gjeld.

Øvrige kommentarer

Arbeidet med å effektivisere og utvide tjenestetilbudet til kommunene har høy prioritet. Kjernevirksomheten er leveranse av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann og mottak og gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd med de strategiske satsingsområdene som ble trukket opp av styre og representantskap etter ROVAR-prosessen, har IVAR videreutviklet tjenestetilbudet til kommunene og leverer i dag tjenester innen hele verdikjeden for sektoren. Det innebærer at det inngås bilaterale avtaler om drifts- og kompetansetjenester ut over fellestjenestene etter den enkelte kommunes behov. I enkelte kommuner leverer IVAR alle kommunale tjenester innen vann avløp, og renovasjon. For 2020 gjaldt det kommunene Kvitsøy, Strand, Hjelmeland og Time. Time kommune har valgt å drifte vann og avløp i egenregi fom. 2021, men vil fortsatt få levert renovasjonstjenester fra IVAR.

IVAR er ansvarlig for hele renovasjonstjenesten for kommunene Suldal, Hjelmeland og Strand. Denne virksomheten er skilt ut i resultatområdet IVAR Renovasjon Ryfylke.

IVAR er inne i en periode med store investeringer med økning i kapitalkostnader. Selvkostprinsipper tilsier at inntektene kan økes tilsvarende gjennom gebyrer til kommunene, slik det framgår av økonomiplanen. IVAR vil samtidig holde søkelys på å ha høy produktivitet for å holde gebyrene til kommuner og abonnenter så lave som mulig.

Fortsatt drift

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, en forutsetning som styret mener er oppfylt.

Konklusjoner

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap, balanse og tilhørende anmerkninger, tabeller og diagrammer for både morselskap og konsern en fyllestgjørende informasjon om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2020/2021. Etter regnskapsårets slutt har det ikke inntruffet forhold som er av betydning for å kunne vurdere selskapets stilling.


Stavanger 9. april 2021

Stanley Wirak

Styrets leder

Sara Nustad Mauland

Nestleder

Trygve Andre Meyer

Styremedlem

Reinert Kverneland

Styremedlem

Hilda Bådsvik

Styremedlem

Anne Waldemar

Styremedlem

Tore Morten Hope

Styremedlem

Ingrid Nordbø

Daglig leder