Likestillingsredegjørelse for IVAR IKS 2020

Likestillingsredegjørelse for IVAR IKS 2020

Her følger en redegjørelse for IVARs arbeid for likestilling og mot diskriminering.

IVAR ettersorteringsanlegg Forus. Fra venstre: Vegar Hatleskog, Erlend Ueland, Karianne Gundersen, Fidan Ramaj, Fredrik Jakobsson, Thorleif Vistnes, Vidar Helgeland, Tor-Widar Holte Gjesdal og John Aadnøy. Foto: Fredrik Ringe.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Kjønnsbalanse (antall ansatte)
Midlertidig ansatte
Foreldrepermisjon (i gjennomsnitt antall uker)
Faktisk deltid

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

  • Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er blant annet inkludert i IVAR sin personalpolitikk, der vi skal gi mulighet for livslang læring og utvikling. Arbeidsforholdene skal søkes lagt til rette slik at medarbeiderne, uansett hvilken fase i livet de befinner seg i, skal ha mulighet til å kunne fungere godt i sitt arbeid.
  • I lederhåndboken har vi en egen artikkel som omhandler likestilling og mangfold.
  • Vi har en egen prosedyre for rekruttering der det blant annet står: «Ved utarbeidelse av utlysningstekst må vi unngå formuleringer som diskriminerer et bestemt kjønn eller bestemte grupper av arbeidstakere.» «Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.»
  • Vi har utarbeidet en prosedyre for håndtering av mobbing, trakassering og konflikter, med et tilhørende varslingssystem.